Archiwum zakładowe

  Archiwum zakładowe

  Archiwum zakładowe

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z zarządzeniem nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (zmienionym zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r., zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r., zarządzeniem nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r.).

  • Archiwum zakładowe wchodzi w skład komórki organizacyjnej do spraw logistyki i prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika.
  • Udostępnienia przechowywanej dokumentacji dokonuje pracownik archiwum zakładowego na wniosek zainteresowanego podmiotu.
  • Lokal archiwum znajduje się w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy ul. Felińskiego 2B w Warszawie.
  • Archiwum zawiera dokumentację przejmowaną z komórek organizacyjnych. Dokumentacja jest uporządkowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. ( zmienionym zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. oraz zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w zakresie załącznika nr 2 zarządzenia.) i obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. zarządzeniem nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administacji skarbowej i urzędach skarbowych i zarządzeniem nr 2 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej i urzędach skarbowych.
  • Archiwum zakładowe udostępnia dokumentację dla celów służbowych i naukowo badawczych. Udostępnienie dokumentacji dla celównaukowo-badawczych odbywa się na zasadach określonych w:
  1. ustawie z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zmianami),
  2. ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
  • Udostępnienie odbywa się w pomieszczeniu biurowym archiwum zakładowego, w obecności pracownika prowadzącego archiwum.
  • Korzystający z dokumentacji archiwum zakładowego ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie.