Archiwum zakładowe

  Archiwum zakładowe

  Archiwum zakładowe

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z Zarządzeniem Ministra  Rozwoju i  Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej oraz w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.

  Dział - Archiwum stanowi samodzielną komórkę organizacyjną w Pionie Logistyki i Usług  kierowaną przez Kierownika Działu. 

  Dane teleadresowe:

  Archiwum zakładowe mieści się w Warszawie przy ul. Utrata 4.
  adres e-mail: 1401-dzialarchiwum@war.mofnet.gov.pl
  tel. 22 510 45 59, 22 510 45 41, 22 510 45 42


  Archiwum zakładowe gromadzi i przechowuje:

  1. materiały archiwalne (akta kategorii A) oraz dokumentację niearchiwalną (akta kategorii B) z komórek organizacyjnych;
  2. dokumentację przejętą przez Izbę.

  Do zakresu działania archiwum zakładowego należy m.in.:

  1. przejmowanie dokumentacji zdawanej z poszczególnych komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych;
  2. przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji w postaci papierowej, prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego;
  3. udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym i prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
  4. dokumentację w postaci papierowej udostępnia się: w oryginale na miejscu w archiwum zakładowym lub przez jej wypożyczenie lub w postaci kopii;
  5. do udostępnienia dokumentacji osobom spoza Izby jest wymagane zezwolenie Dyrektora. Udostępnienia przechowywanej dokumentacji dokonuje pracownik archiwum zakładowego na wniosek zainteresowanego podmiotu;
  6. sporządzanie na wniosek uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji;
  7. inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
  8. współpraca z właściwym archiwum państwowym.

  Udostępnienie dokumentacji dla celów naukowo - badawczych odbywa się na zasadach  określonych w:

  • ustawie z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity  Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 ze zm).
  • ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).

  Udostępnienie odbywa się w pomieszczeniu biurowym archiwum zakładowego, w obecności pracownika prowadzącego archiwum.

  Korzystający z dokumentacji archiwum zakładowego ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie.