Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście informuje, iż osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście mogą korzystać ze środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej i elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP - www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie),
  3) przesyłania faksów.

  Osoby niesłyszące i niedosłyszące w celu uzyskania pomocy w formie pośrednictwa tłumacza powinny zgłosić taką potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem, w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) na adres:

  Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
  ul. Lindleya 14
  02-013 Warszawa


  lub

  W przekazanym do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście zgłoszeniu należy wskazać wybraną metodę komunikowania się.
  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.
  Ponadto, Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście informuje, iż budynek Urzędu pozbawiony jest barier architektonicznych mogących ograniczać dostęp osobom niepełnosprawnym. W urzędzie znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych, dwie windy osobowe oraz platforma windowa. Na sali obsługi dostępne są 2 stanowiska dostosowane do osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do urzędu (od ul. Nowogrodzkiej) usytuowane są wydzielone miejsca parkingowe. Wejście do urzędu wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.