Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Andrzej Mazur

  Zastępca Naczelnika
  Renata Dragan

   

  „Naczelnik nadzoruje bezpośrednio stanowisko Zastępcy Naczelnika oraz funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych:
  1) Działu Egzekucji Administracyjnej;
  2) Działu Rachunkowości;
  3) Referat Spraw Wierzycielskich;
  4) Wieloosobowe Stanowisko ds. Sekretariatu.
  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i realizacji zadań Urzędu. Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności Naczelnika wynikających z zakresu sprawowanego nadzoru należy w szczególności:
  1) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  2) występowanie do Prokuratury z wnioskami dotyczącymi przymusowego doprowadzenia uczestników postępowania karnego skarbowego;
  3) wprowadzanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów;
  4) udzielanie pracownikom upoważnień w trybie art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa;
  5) udzielanie pracownikom imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli podatkowej;
  6) rozstrzyganie w sprawach wyłączenia pracownika;
  7) podpisywanie pism przekazujących informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  8) bieżące nadzorowanie pracy podległych stanowisk i komórek organizacyjnych.
  Naczelnik podpisuje wszystkie pisma związane z realizacją wymienionych obowiązków i kompetencji oraz wszystkie decyzje i pisma nie przekazane do kompetencji Zastępcy Naczelnika lub kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.
  Do wyłącznej kompetencji Naczelnika zastrzeżone są następujące sprawy:
  1) ostateczna akceptacja decyzji i dokumentów w sprawach: umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, odraczania terminów płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, rozkładania na raty zapłaty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
  2) umarzania postępowania podatkowego w sprawach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
  3) umarzania postępowania egzekucyjnego w sprawach podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności do ustalenia lub określenia poboru których, właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego;
  4) podpisywanie aktów oskarżenia w sprawach karnych skarbowych;
  5) podpisywanie korespondencji kierowanej do Izby, Ministerstwa Finansów, urzędów kontroli skarbowej, prokuratury i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
  6) podpisywanie odpowiedzi na zarządzenia i wystąpienia pokontrolne;
  7) delegowanie uprawnień pracownikom zatrudnionym w Urzędzie w zakresie logistyki.


  Zastępca Naczelnika nadzoruje bezpośrednio funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych:
  1) Działu Obsługi Bezpośredniej;
  2) Referat Kontroli Podatkowej;
  3) Dział Orzecznictwa;
  4) Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  5) Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników;
  6) Wieloosobowe Stanowisko ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej;
  7) Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych.
  Do zakresu nadzoru Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:
  1) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika."
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 11:45 Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2017 11:09
  Autor: Andrzej Mazur - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Elżbieta Paściak
  Rejestr zmian