Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Naczelnik Urzędu Skarbowego udostępnia informacje publiczne na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku
  o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1764).

  Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona
  w powyższym terminie, organ zobowiązany powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz
  o terminie,
  w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, organ powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub
  w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.

  Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
  o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje
  w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.06.2015 Data publikacji: 18.06.2015 16:07 Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2017 11:29
  Autor: Ewa Szkodzińska Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Elżbieta Paściak