Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Zakres działania Naczelnika Urzędu Skarbowego i Urzędu Skarbowego określają w szczególności:

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 578);
  2. Zarządzenie nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15);
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1441);
  4. Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.

  Do zadań naczelników urzędów skarbowych należy:

  1. ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów;
  2. rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych;
  3. wykonywanie kontroli podatkowej;
  4. podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;
  6. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
  7. wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych;
  8. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy działa także jako finansowy organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, o których mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) oraz organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), realizując w tym zakresie następujące zadania:

  1) prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;

  2) wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;

  3) wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego;

  4) prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 25.06.2015 08:19 Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2015 08:19
  Autor: Ewa Szkodzińska Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anita Siedlecka