Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Beata Brzezińska

  Zastępca Naczelnika
  Anna Nejman

  Zastępca Naczelnika
  Mirosława Rosińska

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer
  1. Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników Urzędu.
  2. Naczelnik pełni funkcje kierownika Urzędu i wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
  3. Naczelnik nadzoruje bezpośrednio załatwianie spraw z zakresu:
  1) koordynowania realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie;
  2) zarządzania Jakością;
  3) administrowania bezpieczeństwem informacji;
  4) ochrony informacji niejawnych;
  5) odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej.
  4. Do zatwierdzenia i podpisu przez Naczelnika zastrzeżone jest:
  1) nadawanie Urzędowi Regulaminu organizacyjnego oraz wydawanie, zmiana i uchylanie aktów prawa wewnętrznego;
  2) sprawy osobowe dotyczące stosunku pracy pracowników Urzędu, tj. zatrudnianie pracowników,ich zwalnianie, przenoszenie, awansowanie, ustalanie wynagrodzenia, nagradzanie;
  3) udzielanie urlopów bezpłatnych, wychowawczych i szkoleniowych;
  4) udzielanie urlopów wypoczynkowych Zastępcom, Głównemu księgowemu i bezpośrednio podległym kierownikom i pracownikom;
  5) udzielanie pisemnych upoważnień poszczególnym pracownikom do załatwiania spraw w imieniu Naczelnika, w tym także do wydawania decyzji i postanowień;
  6) stosowanie kar porządkowych i realizowanie orzeczeń komisji dyscyplinarnych oraz kierowanie poleceń wszczęcia postępowania wyjaśniającego do Rzecznika Dyscyplinarnego, wniosków do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  7) dysponowanie środkami finansowymi Urzędu, akceptacja wydatków po ustaleniu przez Głównego Księgowego możliwości i źródeł ich finansowania;
  8) dysponowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
  9) składanie sprawozdań i informacji przedkładanych, centralnym organom administracji państwowej, jednostkom samorządu terytorialnego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, posłom, senatorom, sądom, prokuraturze, oraz udzielanie informacji dla prasy, radia i TV;
  10) przekazywanie skarg na działanie organu podatkowego do Izby Skarbowej;
  11) podejmowanie decyzji w sprawie wyłączenia pracowników od załatwiania spraw;
  12) podpisywanie korespondencji do Ministerstwa Finansów, innych urzędów centralnych,izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej, prokuratur oraz organów bezpieczeństwa państwa;
  13) udzielanie odpowiedzi na wystąpienia i zarządzenia pokontrolne wydane w następstwie kontroli przeprowadzanych w Urzędzie;
  14) podpisywanie imiennych upoważnień do kontroli podatkowej;
  15) występowania do banków i innych instytucji finansowo - kredytowych o udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową o stanie konta podatnika i dokonywanych operacjach;
  16) udzielanie pełnomocnictw dla radcy prawnego i pracowników Urzędu do reprezentowania Naczelnika przed sądami i organami orzekającymi;
  17) podejmowanie decyzji i składanie oświadczeń woli wynikające z dyspozycji art. 58 ustawy o finansach publicznych w sprawach umorzeń, odroczeń i rat udzielanych dla spłaty należności wyłączonych z regulacji Ordynacji Podatkowej;
  18) podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska w innych sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, za wyjątkiem przekazanych do ostatecznej akceptacji kierownikom;
  19) rozpatrywanie skarg i wniosków;
  20) podpisywanie decyzji w sprawach:
  a) ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
  b) odraczania terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, z wyłączeniem decyzji umarzających postępowanie i postanowień pozostawiających sprawę bez rozpatrzenia;
  21) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
  22) nadzór nad organizacją i przebiegiem służby przygotowawczej.
  5. Naczelnik sprawuje bezpośredni nadzór nad:
  1) I Zastępcą Naczelnika ZNI;
  2) II Zastępcą Naczelnika ZNII;
  3) Głównym Księgowym GK;
  4) Działem Organizacji i Logistyki OL;
  5) Działem Egzekucji Administracyjnej EA;
  6) Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Karnych Skarbowych KS;
  7) Stanowiskiem Pracy ds. Obsługi Prawnej OP;
  8) Stanowiskiem Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy BH.

  I Zastępcy Naczelnika
  1.I Zastępca jest upoważniony do podejmowania rozstrzygnięć i podpisywania pism oraz zajmowania stanowiska w sprawach:
  1) zwrotów nadpłat wynikających z zeznań rocznych do kwoty nadpłaty 50000 zł włącznie;
  2) zwrotów nadpłat w podatku od towarów i usług do kwoty nadpłaty 50000 zł włącznie;
  3) zwrotów niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, bez ograniczenia kwoty;
  4) zwrotów podatku od towarów i usług do kwoty zwrotu 50000 zł;
  5) decyzji określających zwrot VAT z tytułu kas rejestrujących;
  6) decyzji o odmowie nadania NIP;
  7) postanowienia o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy (art. 140 Ordynacji podatkowej) w przypadku, gdy termin przedłużenia przekracza 2 miesiące;
  8) zaświadczeń w nadzorowanych komórkach organizacyjnych nie przekazanych do kompetencji podległych komórek;
  9) wystąpień do innych organów podatkowych, bądź instytucji z wyjątkiem przynależnych Naczelnikowi;
  10) innych z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych w tym również pism objętych klauzulą "tajemnica skarbowa", niezastrzeżonych w regulaminie organizacyjnym lub w odrębnych przepisach, do ostatecznej akceptacji Naczelnika.
  2.I Zastępca sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  - Dział Obsługi Bezpośredniej OB;
  - Dział Kontroli Podatkowej KP.

  II Zastępca Naczelnika
  1.II Zastępca jest upoważniony do podejmowania rozstrzygnięć i podpisywania pism oraz zajmowania stanowiska w sprawach:
  1) decyzji w sprawach ustalających bądź określających zobowiązania podatkowego do kwoty podatku 100000 zł włącznie;
  2) decyzji określających nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do kwoty podatku 100000 zł włącznie;
  3) decyzji dotyczących nieopodatkowanych należności Skarbu Państwa, wydawane w trybie ustawy o cenach;
  4) decyzji określających wysokość straty w podatku dochodowym do kwoty 100000 zł włącznie;
  5) decyzji odraczających terminy wynikające z prawa materialnego na okres nie dłuższy niż 2 miesiące;
  6) wniosków w sprawach odwołań, w sprawach jak wyżej, z wyjątkiem rozstrzygnięć w trybie art. 226 Ordynacji podatkowej;
  7) wzruszania decyzji ostatecznych w trybie wznowienia postępowania na mocy art. 240 Ordynacji podatkowej oraz uchylenia w trybie art. 253 ustawy jak wyżej;
  8) postanowienia o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy (art. 140 Ordynacji podatkowej) w przypadku, gdy termin przedłużenia przekracza 2 miesiące;
  9) decyzji umarzających postępowania podatkowe, z uwagi na ich bezprzedmiotowość;
  10) decyzji dotyczących zwrotu podatku VAT w budownictwie osobom fizycznym do kwoty 100000 zł włącznie;
  11) decyzji ustalających wydawanych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 100000 zł włącznie;
  12) decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika wydawane w trybie art. 30 ustawy Ordynacja podatkowa do kwoty 100000 zł włącznie;
  13) decyzji o zwrocie nienależnego wynagrodzenia, pobranego przez płatnika do kwoty 10000 zł włącznie;
  14) decyzji o przenoszeniu odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na następców prawnych i osoby trzecie;
  15) zwrotów nadpłat z zysku od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych do kwoty odpisu 100000 zł włącznie;
  16) postanowień w zakresie:
  a) przywracania uchybionych terminów prawa procesowego do 3 miesięcy,
  b) wznowienia postępowania,
  c) wstrzymania wykonalności decyzji przynależnych do ostatecznej akceptacji;
  17) wystąpień do innych organów podatkowych, bądź instytucji z wyjątkiem przynależnych Naczelnikowi;
  18) innych z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych w tym również pism objętych klauzulą "tajemnica skarbowa", niezastrzeżonych w regulaminie organizacyjnym lub w odrębnych przepisach do ostatecznej akceptacji Naczelnika.
  2.II Zastępca sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  - Dział Postępowań Podatkowych PP;
  - Referat Analiz i Planowania AP.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 12:09 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 12:36
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Michał Grubka
  Rejestr zmian