Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Zasady prowadzenia przez urzędy skarbowe rejestrów, ewidencji i archiwum oraz zasady udostępniania informacji zawartych w tych rejestrach regulują w szczególnosci:

  • ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011r. Nr 123 poz. 698 ze zm.)
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1114),
  • ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1314 ze zm.),
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U Nr 182, poz. 1228),
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i -zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej,
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,
  • regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.

  Wykaz prowadzonych rejestrów:
  a) rejestry publiczne:
  - Rejestr Zastawów Skarbowych,
  - Rejestr POLTAX
  b) pozostałe nie sklasyfikowane w kategorii rejestrów publicznych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:15 Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2017 16:27
  Autor: Ewa Szkodzińska Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Krystian Mazur