«Powrót

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe przejmą obsługę niektórych kategorii spółek

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe przejmą obsługę niektórych kategorii spółek

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe przejmą obsługę niektórych kategorii spółek

Ręce z długopisem nad dokumentami.
  • Minister Finansów podpisał dwa rozporządzenia, dzięki którym spółki publiczne oraz spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych będą obsługiwane przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe.
  • Zgodnie z rozporządzeniami 1 kwietnia 2019 roku dla tych kategorii podatników nastąpi zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego.

Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na pojawiające się postulaty przedsiębiorców. Dzięki nowemu rozwiązaniu wszystkie spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych będą obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, co podniesie jakość ich obsługi. Tego rodzaju podmioty oczekują bowiem , że będzie ona bazować na wysokim poziomie wiedzy, nie tylko z zakresu prawa podatkowego, ale również ekonomii. Urzędy wybrane do obsługi ww. podmiotów dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w obsłudze spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych. Z uwagi na doświadczenie wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które rozliczały dotychczas większość spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych, zasadnym stało się objęcie właściwością wyspecjalizowanych urzędów wszystkich podmiotów tej kategorii. Wprowadzona zmiana oznacza, że zdarzenia gospodarcze zachodzące w podatkowej grupie kapitałowej będą oceniane przez ten sam organ podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Drugim rodzajem podmiotów które, w całości uzyskają dostęp do obsługi w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych są spółki publiczne, tj. takie, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Wszyscy podatnicy, którzy w związku ze zmianą przepisów, zostaną z dniem 1 kwietnia 2019 r. objęci właściwością naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, zostaną o tym fakcie poinformowani przez niego listownie.

Podstawę prawną zmian stanowią przepisy: