Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie informuje, iż osoby mające trwale lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwieniu spraw w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie mogą  korzystać z pomocy poprzez wykorzystywanie środków    wspierających komunikowanie się w szczególności:
  - tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  - korzystania z poczty elektronicznej,
  - przesyłania faksów,
  - poczty polskiej – adres siedziby Urzędu Skarbowego w Sochaczewie
                                      ul. Władysława Grabskiego 4
                                      96-500 Sochaczew

  Budynek siedziby Urzędu Skarbowego w Sochaczewie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd, schodołaz oraz toaletę w miejscu ogólnodostępnym przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Skarbowego na ogólnodostępnym parkingu.
  W celu uzyskania w/w  pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:
  Urząd Skarbowy w Sochaczewie
  ul. Władysława Grabskiego 4
  96-500 Sochaczew
  lub na adres e-mail us.sochaczew@mf.gov.pl
  telefonicznie na nr 46 86 226 04
  fax nr 46 862 226 03
  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1824)
  Osobą wyznaczoną w Urzędzie do udzielania pomocy niepełnosprawnym klientom Urzędu jest:
  Pani Wanda Przybylska p.o. Kierownika Referatu Obsługi Bezpośredniej.
  telefon kontaktowy: 46 862 26 04 w.23
  e-mail: wanda.przybylska@mf.gov.pl