Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Z dniem 01 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz.1824), na podstawie której organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się przy wykorzystaniu środków wspierających komunikację.

  Każdy pracownik Urzędu Skarbowego w Węgrowie jest zobowiązany do udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.

  Budynek urzędu, z uwagi na rok jego budowy, nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych:
  1. brak wyznaczonego miejsca parkingowego,
  2. brak windy dla osób niepełnosprawnych,
  3. brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Osoba niepełnosprawna mająca trudności w komunikowaniu się, zgodnie z w/w ustawą jest uprawniona do korzystania z dostępnych w naszym Urzędzie Skarbowym następujących środków komunikacji:
  1) poczty tradycyjnej: adres siedziby Urzędu
  ul. Kościelna 4
  07-100 Węgrów

  2) poczty elektronicznej Urzędu: us.wegrow@mf.gov.pl
  3) telefonu 25 792 24 48
  4) faksu 25 792 24 48 w. 37
  5) strony internetowej Urzędu

  W myśl ustawy, osoba niepełnosprawna zwana osobą uprawnioną, ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się. Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i ułatwi jej porozumienie się oraz udzieli pomocy w załatwieniu spraw w organie podatkowym.
  Istnieje również możliwość , aby osoba uprawniona mogła skorzystać w kontakcie z Urzędem z pomocy tłumacza języka migowego:
  PJM- polski język migowy,
  SJM- system językowo migowy,
  SKOGN- sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.
  Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 i Nr 171, poz.1016).

  Aby skorzystać z pomocy tłumacza, osoba uprawniona musi co najmniej 3 dni wcześniej zgłosić w formie pisemnej chęć skorzystania z usługi Urzędu. Wniosek można złożyć w pok. Nr 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty, drogą mailową lub faksem. We wniosku należy wskazać wybraną metodę komunikowania się oraz przewidywany termin i godzinę wizyty w Urzędzie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.
  Ponadto istnieje możliwość udostępnienia przez Urząd osobie uprawnionej dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dla niej dostępnej.