Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej,
  3) przesyłania faksów.
  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:
  Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

  lub
  na adres e-mail: 2mazowiecki.us@mf.gov.pl
  telefonicznie na nr: 22 860 7117
  fax nr: 22 860 7105
  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz.U. Nr 209 poz. 1243 ze zm./.