Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824) zawiadamia osoby uprawnione (1) o dostępnych środkach komunikacji z Urzędem.

  Osoba uprawniona ma możliwość skorzystania z poczty elektronicznej Urzędu: us.warszawa.bemowo@mf.gov.pl lub faksu nr 22 570 88 60
  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (2) w kontaktach z Urzędem Skarbowym Warszawa-Bemowo.
  W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa powyżej,

  Urząd Skarbowy nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN (3) przez osoby przybrane.
  W sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej przez osobę uprawnioną, tutejszy organ podatkowy zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego.
  Aby osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2018, poz. 511) mogła skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, może zgłosić ten fakt, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  Zgłoszenie może być dokonane za pomocą poczty elektronicznej, przesłane na adres: us.warszawa.bemowo@mf.gov.pl, faksem na numer 22 570 88 60 lub w formie papierowej, złożone w Sali obsługi klienta.
  Po dokonaniu zgłoszenia Organ podatkowy jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
  Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej jednocześnie osobą niepełnosprawną w rozumieniu w/w ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

  Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo posiada:
  - podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  - toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

  (1) Osoba uprawniona - Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
  (2) Osoba przybrana - Osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy załatwieniu m.in.: w organie administracji publicznej.
  (3) PJM - polski język migowy, SJM-m system językowo migowy, SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.