Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE SKARBOWYM

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zmianami),
  • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
  • zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. (z późn. zm.) w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216 ze zm.),
  • regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 par 1 Op). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 par 2 Op). W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 par 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 par 4 Op).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia - jeżeli sprawa nie została załatwiona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego - do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (art. 141 par 1 i 2 Op).

  W postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego, który wydał decyzję.

  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.06.2015 Data publikacji: 18.06.2015 11:04 Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2015 15:29
  Autor: Ewa Szkodzińska Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Krystian Mazur