Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa. Właściwość rzeczowa i sposób załatwiania sprawa wynika w szczególności z przedstawionych poniżej przepisów.

  W sprawach celnych:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne 
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiające Unijny Kodeks Celny 
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego 
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952 /2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny, (Dz. U. UE. L. 2015.343.558)
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. U. UE. L.2016.69.1)
  • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 

  W sprawach podatkowych:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
  • ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

  W sprawach dotyczących transportu drogowego:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
  • ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi 
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

  W sprawach i karnych i karnych skarbowych:

  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy 
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego 

  Należy pamiętać, że:

  1. W zakresie spraw administracyjnychobowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej 

  2. W zakresie ogólnych zasad postępowania w przypadku wpływu dokumentów, trybu postępowania z aktami w toku bieżącej pracy i ich obiegu, zapewniające tym samym jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania akt /sposób przyjmowania spraw/: zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. Poz. 126).

  3. W sprawach skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 16:29 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2023 11:49
  Autor: Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie Osoba publikująca: Krystian Mazur Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska