Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 22 77 82 301
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 77 82 323
  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu tel. 22 77 82 333
  • kancelaria 22 77 82 358

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu  tel. 22 77 82 374
  • księgowość podatek (VAT) tel. 22 77 82 368
  • księgowość zwroty z podatku (VAT) tel. 22 77 82 368
  • księgowość podatek Dochodowy od Osób Fizycznych (PIT) tel. 22 77 82 348
  • księgowość podatek Dochodowy od Osób Fizycznych prowadzących działalność go-spodarczą PIT tel. 22 77 82 347
  • księgowość podatek Dochodowy od Osób Fizycznych Płatnik (PIT-4) tel. 22 77 82 326
  • księgowość podatek Dochodowy od osób prawnych (CIT) tel. 22 77 82 377
  • księgowość płatności w podatku od spadków i darowizn (SD), w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) i karty podatkowej (KP)  oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 77 82 348
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialne-go tel. 22 77 82 326
  • księgowość dyżur tel. 22 77 82 379

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu, tel. 22 778 24 09
  • pracownicy tel. 22 77 82 404, 22 77 82 408, 22 77 82 410, 22 77 82 413, 22 77 82 418, 22 77 82 419

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 22 77 82 416
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 77 82 414
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 77 82 415
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 77 82 414
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 77 82 414
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 77 82 417
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 77 82 417

  Referat Identyfikacji i  Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik referatu tel. 22 77 82 351
  • zadania w zakresie: rejestracji podatników  tel. 22 77 82 349, 22 77 82 350,
  • zadania w zakresie: rejestracji pełnomocnictw UPL-1;OPL-1 tel. 22 77 82 349, 22 77 82 350

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 22 778 23 28
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 77 82 376, 22 77 82 335, 22 77 82 334, 22 77 82 307
  • kasy fiskalne tel. 22 77 82 307
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 22 77 82 375

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik działu tel. 22 77 82 337
  • postępowania podatkowe (pokontrolne i pozostałe)
  •  tel. 22 77 82 319, 22 77 82 336, 22 77 82 339, 22 77 82 321, 22 77 82 330
  • orzekanie o zakresie zgody  lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT, tel. 22 77 82 336, 22 77 82 339
  • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki, tel.  22 77 82 330, 22 77 82 319, 22 77 82 336, 22 77 82 339, 22 77 82 321

   Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik działu tel. 22 77 82 371
  • wydawanie zaświadczeń tel. 22 77 82 369
  • postępowania podatkowe w zakresie PCC i SD tel. 22 77 82 372
  •  czynności sprawdzające w zakresie PCC i SD tel. 22 77 82 305

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • czynności analityczne, czynności sprawdzające PIT, CIT, VAT, zwroty VAT, wnioski o stwierdzenie nadpłaty, raporty JPK-VAT: tel. 22  77 82  306,22 77 82 355, 22 77 82 356, , 22 77 82 357, 22 77 82 361, 22 77 82 362, 22 77 82 380;
  • nieujawnione źródła przychodu, oświadczenia majątkowe  tel. 22 77 82 360,
  • dochody zagraniczne tel. 22 77 82 366
  • VIES i VAT-Refund, tel. 22 77 82 366

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu tel. 22 77 82 402
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 77 82 406, 22 77 82 407, 22 77 82 412,
  • prowadzenie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych tel. 22 77 82 406, 22 77 82 407, 22 77 82 412,

  Wieloosobowe Stanowisko ds.  Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik stanowiska tel. 22 77 82 423
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbo-we, tel. 22 77 82 423
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości, tel. 22 77 82 423
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem, tel. 22 77 82 423
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 09:09 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2019 13:22
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Karol Owczarek