Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik Urzędu Skarbowego - Sebastian Łabędź
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Anna Manulik
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Katarzyna Boberek
  4. Trzeci Zastępca Naczelnika - Monika Sokołowska-Kryczka

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   a) zastępców Naczelnika,
   b) Działu Wsparcia.

  Naczelnik Urzędu podpisuje pisma związane z realizacją wymienionych obowiązków i kompetencji oraz wszystkie decyzje i pisma nieprzekazane do kompetencji Zastępców lub kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych w pionie kontroli (SZNK):

  1. Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1),
  2. Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2),
  3. Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3),
   - w którego skład wchodzi Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA1-3),
  4. Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-4),
  5. Dział Kontroli Podatkowej (SKP),
  6. Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI).

  Uprawnienia Pierwszego Zastępcy Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru obejmują:

  1. podpisuje:
   1. zaświadczenia wydawane w nadzorowanych komórkach organizacyjnych nieprzekazane kompetencji kierownikom podległych komórek,
   2. potwierdzenia w sprawach rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług i VATUE,
   3. decyzje o odmowie nadania NIP,
   4. decyzje umarzające postępowanie,
   5. postanowienia wydawane w toku wykonywanych czynności z wyłączeniem postanowień i wezwań kierowanych do banków z żądaniem przekazania informacji o rachunkach bankowych, postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i postanowień o niezałatwieniu sprawy, gdy termin zakończenia postępowania przekracza 6 miesięcy,
   6. protokoły uzgodnień w trybie art. 90 ust. 8 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług,
   7. inne pisma nie posiadające charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierające stanowiska Naczelnika w określonych sprawach;
  2. akceptuje:
   1. nadpłaty wynikające ze złożonych zeznań rocznych osób fizycznych i prawnych do kwoty nie przekraczającej 100 tys. zł.,
   2. zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług
    wynikającej z deklaracji (korekty) do kwoty 200 tys. zł.,
   3. nadpłaty wynikające z korekt deklaracji w podatku od towarów i usług do kwoty 200 tys. zł.,
   4. korekty deklaracji w podatku od towarów i usług w zakresie kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy bez ograniczenia kwoty,
   5. karty analizy ryzyka podmiotów oraz wyniki analiz informacji wewnętrznych zakończonych adnotacją,
   6. analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na podstawie odrębnych przepisów,
   7. protokoły kontroli podatkowej przeprowadzone przez kierownika Działu Kontroli Podatkowej.

  Drugi Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych w pionie poboru i egzekucji (SZNE):

  1. Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-1),
  2. Dział Spraw Wierzycielskich (SEW-2),
  3. Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE-1),
  4. Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE-2),
  5. Pierwszy Dział Rachunkowości (SER-1),
  6. Drugi Dział Rachunkowości (SER-2);

  Uprawnienia Drugiego Zastępcy Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru obejmują:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach:
   1. umorzenia postępowania egzekucyjnego,
   2. zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
   3. odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych,
   4. umorzenia kosztów egzekucyjnych do kwoty 5 tys. zł.;
  2. podpisuje:
   1. decyzje w sprawie zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek, gdy podatnik
    poniósł wydatki mieszkaniowe bez ograniczenia kwoty,
   2. decyzje w sprawach ograniczenia poboru zaliczek na podatek bez ograniczenia kwoty,
   3. decyzje o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na majątku podatnika przed terminem płatności do kwoty 2.000 tys. zł.,
   4. decyzje o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich do kwoty 1.000 tys. zł (należność główna i odsetki),
   5. decyzje o odpowiedzialności wspólników spółek do kwoty 1.000 tys. zł (należność główna i odsetki),
   6. decyzje o umorzeniu postępowania,
   7. decyzje dotyczące niepodatkowych należności budżetowych bez ograniczenia kwoty,
   8. decyzje o wykreśleniu z rejestru zastawów skarbowych,
   9. decyzje o odroczeniu, rozłożeniu na raty i umorzeniu zobowiązań stanowiących dochody budżetu państwa:
    • odraczających termin płatności do 12 miesięcy przy kwocie zaległości lub podatku do 200 tys. zł (wraz z odsetkami za zwłokę),
    • rozkładających na raty zaległości lub podatek w ilości do 12 rat przy kwocie zaległości lub podatku do 200 tys. zł (wraz z odsetkami za zwłokę),
    • umarzających zaległości podatkowe do kwoty 5 tys. zł (wraz z odsetkami za zwłokę);
   10. postanowienia wydawane w toku wykonywanych czynności z wyłączeniem postanowień i wezwań kierowanych do banków z żądaniem przekazania informacji o rachunkach bankowych i postanowień o niezałatwieniu sprawy w terminie, gdy termin zakończenia postępowania przekracza 6 miesięcy,
   11. zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w ramach udzielonych kompetencji do podpisywania decyzji o odroczeniu, rozłożeniu na raty lub umorzeniu zobowiązań podatkowych,
   12. zarządzenia w sprawach zabezpieczenia na majątku zobowiązanego w przypadku decyzji o zabezpieczeniu do kwoty 2.000 tys. zł.,
   13. zaświadczenia wydawane w nadzorowanych komórkach organizacyjnych nieprzekazane kompetencji kierownikom podległych komórek,
   14. inne pisma nie posiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz nie zawierające stanowiska Naczelnika w określonych sprawach.

  Trzeci Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych w pionie orzecznictwa, obsługi podatnika i kontroli (SZNP):

  1. Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1),
  2. Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2),
  3. Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM),
  4. Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-1),
  5. Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-2),

  Uprawnienia Trzeciego Zastępcy Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru obejmują:

  1. podpisuje:
   1. decyzje odraczające termin instalacji kas rejestrujących,
   2. decyzje dotyczące zwrotu przez podatników odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących bez ograniczenia kwoty,
   3. zaświadczenia wydawane w nadzorowanych komórkach organizacyjnych nieprzekazane kompetencji kierowników podległych komórek,
   4. postanowienia wydawane w toku wykonywanych czynności z wyłączeniem postanowień i wezwań kierowanych do banków z żądaniem przekazania informacji o rachunkach bankowych i postanowień o niezałatwieniu sprawy, gdy termin zakończenia postępowania przekracza 6 miesięcy,
   5. decyzje w zakresie podatku od towarów i usług określające i ustalające zobowiązanie podatkowe do zapłaty do kwoty 500 tys. zł oraz decyzje określających nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu do kwoty 300 tys. zł (w przypadku wydania decyzji po dokonaniu zwrotu) oraz do przeniesienia następny okres rozliczeniowy bez ograniczenia kwoty,
   6. decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych do kwoty 500 tys. zł.,
   7. decyzje o odpowiedzialności następców prawnych, płatników i inkasentów do kwoty 1.000 tys. zł (należność główna i odsetki),
   8. decyzje określające wysokość odsetek za zwlokę od zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych bez ograniczenia kwoty,
   9. decyzje ustalające podatek od spadków i darowizn do kwoty 500 tys. zł.,
   10. decyzje określające podatek od czynności cywilnoprawnych do kwoty 500 tys. zł.,
   11. decyzje stwierdzające i określające wysokość nadpłaty do kwoty 500 tys. zł.,
   12. decyzje odmawiające stwierdzenia nadpłaty do kwoty 500 tys. zł.,
   13. decyzje określające wysokość straty poniesionej przez podatnika do kwoty 500 tys. zł.,
   14. decyzje o umorzeniu postępowania, z wyjątkiem decyzji dotyczących postępowań prowadzonych na podstawie Rozdziału 5a. Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   15. decyzje odmawiające wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT,
   16. p) inne pisma nie posiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz nie zawierające stanowiska Naczelnika w określonych sprawach;
  2. akceptuje:
   1. nadpłaty wynikające ze złożonych zeznań rocznych osób fizycznych do kwoty 100 tys. zł,
   2. nadpłaty wynikające z korekt deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych do kwoty 200 tys. zł.,
   3. nadpłaty wynikające z korekt deklaracji i zeznań dotyczących sprzedaży nieruchomości do kwoty 100 tys. zł.,
   4. zwroty niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, bez ograniczenia kwoty,
   5. wyniki rozpracowania informacji w zakresie opodatkowania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł bądź nie mających pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu,
   6. odstąpienia od wszczęcia postępowania karnego skarbowego na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 – 11 ustawy kodeks postępowania karnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 11:56 Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2022 14:55
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Hubert Leonik
  Rejestr zmian