Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik Urzędu Skarbowego - Sebastian Łabędź
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Anna Manulik
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Katarzyna Boberek
  4. Trzeci Zastępca Naczelnika - Monika Sokołowska-Kryczka

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. zastępców Naczelnika,
   2. Działu Wsparcia.

  Naczelnik Urzędu podpisuje pisma związane z realizacją wymienionych obowiązków i kompetencji oraz wszystkie decyzje i pisma nieprzekazane do kompetencji Zastępców lub kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych w pionie kontroli i obsługi podatnika (SZNK):

  1. Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2),
  2. Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3),
  3. Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-4),
  4. Piąty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-5),
  5. Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-6),
  6. Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-7),
  7. Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-1),
  8. Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-2),

  Uprawnienia Pierwszego Zastępcy Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru obejmują:

  akceptuje i podpisuje:

  1. decyzje umarzające postępowanie;
  2. postanowienia wydawane w toku wykonywanych czynności, z wyłączeniem postanowień i wezwań kierowanych do banków z żądaniem przekazania informacji o rachunkach bankowych i postanowień o niezałatwieniu sprawy, gdy termin zakończenia postępowania przekracza 12 miesięcy;
  3. postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku od towarów i usług do kwoty 200 tys. zł;
  4. protokoły uzgodnień w trybie art. 90 ust. 8 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług;
  5. pisma kierowane do Dyrektora w zakresie wniosków o wymianę informacji międzynarodowej;
  6. pisma dotyczące sprawozdawczości, niezastrzeżone do właściwości Naczelnika;
  7. zwroty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikające z deklaracji VAT i ich korekt do kwoty zwrotu w wysokości 200 tys. zł włącznie;
  8. nadpłaty wynikające z deklaracji i ich korekt do kwoty nadpłaty w wysokości 200 tys. zł włącznie;
  9. decyzje o odmowie przywrócenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego;
  10. inne pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia i niezawierające stanowiska Naczelnika w określonych sprawach.

  Drugi Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych w pionie poboru i egzekucji (SZNE):

  1. Dział Spraw Wierzycielskich (SEW-1),
  2. Dział Spraw Wierzycielskich (SEW-2),
  3. Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE-1),
  4. Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE-2),
  5. Pierwszy Dział Rachunkowości (SER-1),
  6. Drugi Dział Rachunkowości (SER-2);

  Uprawnienia Drugiego Zastępcy Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru obejmują:

  akceptuje i podpisuje:

  1. decyzje w sprawie zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy;
  2. decyzje w sprawach ograniczenia poboru zaliczek na podatek na podatek dochodowy bez ograniczenia kwoty;
  3. decyzje o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na majątku podatnika przed terminem płatności do kwoty 2 mln. zł włącznie (należność główna i odsetki);
  4. decyzje o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, wspólników, płatników, podatników i inkasentów do kwoty 2 mln. zł włącznie (należność główna i odsetki);
  5. decyzje o umorzeniu postępowania;
  6. decyzje dotyczące niepodatkowych należności budżetowych bez ograniczenia kwoty;
  7. decyzje o wykreśleniu z rejestru zastawów skarbowych;
  8. decyzje o odroczeniu, rozłożeniu na raty i umorzeniu zobowiązań stanowiących dochody budżetu państwa:
   1. odraczające termin płatności do 24 miesięcy bez ograniczenia kwoty,
   2. rozkładające na raty zaległości lub podatek w ilości do 24 rat bez ograniczenia kwoty,
   3. umarzające zaległości podatkowe do kwoty 50 tys. zł (wraz z odsetkami za zwłokę);
  9. decyzje o odmowie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań stanowiących dochody budżetu państwa;
  10. postanowienia w sprawie umorzeniu do kwoty 50 tys. zł włącznie i rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych;
  11. postanowienia wydawane w toku wykonywanych czynności, z wyłączeniem postanowień i wezwań kierowanych do banków z żądaniem przekazania informacji o rachunkach bankowych i postanowień o niezałatwieniu sprawy, gdy termin zakończenia postępowania przekracza 12 miesięcy;
  12. zarządzenia zabezpieczenia do kwoty 2 mln. zł włącznie;
  13. pisma dotyczące sprawozdawczości, niezastrzeżone do właściwości Naczelnika;
  14. zwroty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikające z deklaracji VAT i ich korekt do kwoty zwrotu w wysokości 200 tys. zł włącznie;
  15. nadpłaty w podatkach i opłatach do wysokości 200 tys. zł włącznie;
  16. nadpłaty wynikające z deklaracji i ich korekt do kwoty nadpłaty w wysokości 200 tys. zł włącznie;
  17. zwroty nienależnie pobranych kwot w toku egzekucji administracyjnej do kwoty 50 tys. zł włącznie;
  18. inne pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska Naczelnika w określonych sprawach.

  Trzeci Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych w pionie orzecznictwa i kontroli (SZNP):

  1. Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1),
  2. Dział Kontroli Podatkowej (SKP),
  3. Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1),
  4. Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2),
  5. Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM),
  6. Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI).

  Uprawnienia Trzeciego Zastępcy Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru obejmują:

  akceptuje i podpisuje:

  1. postanowienia wydawane w toku wykonywanych czynności, z wyłączeniem postanowień i wezwań kierowanych do banków z żądaniem przekazania informacji o rachunkach bankowych i postanowień o niezałatwieniu sprawy, gdy termin zakończenia postępowania przekracza 12 miesięcy;
  2. postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku od towarów i usług do kwoty 200 tys. zł;
  3. decyzje określające kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, jeżeli kwota do przeniesienia nie przekracza 1 mln. zł włącznie;
  4. decyzje ustalające i określające zobowiązania podatkowe, jeżeli kwota zobowiązania nie przekracza 1 mln. zł włącznie;
  5. decyzje o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców do kwoty 1 mln. zł włącznie;
  6. decyzje określające odsetki w trybie art. 53a ustawy Ordynacja podatkowa – bez ograniczenia kwoty;
  7. decyzje o zakresie odpowiedzialności płatnika do kwoty 1 mln. zł włącznie;
  8. decyzje stwierdzające zwrot nadpłaty lub zwrot podatku i określające wysokość nadpłaty lub wysokość zwrotu podatku, jeżeli kwota nadpłaty lub zwrotu nie przekracza 200 tys. zł włącznie;
  9. decyzje odmawiające stwierdzenia nadpłaty do kwoty 1 mln. zł;
  10. decyzje określające wysokość straty poniesionej przez podatnika do kwoty 1 mln. zł;
  11. decyzje o umorzeniu postępowania, z wyjątkiem decyzji dotyczących postępowań prowadzonych na podstawie Rozdziału 5a. Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  12. decyzje odmawiające wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT;
  13. pisma dotyczące sprawozdawczości, niezastrzeżone do właściwości Naczelnika;
  14. nadpłaty wynikające z korekt deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat, o których mowa w przepisach odrębnych do kwoty 200 tys. zł;
  15. nadpłaty wynikające z korekt zeznań dotyczących sprzedaży nieruchomości do kwoty 200 tys. zł;
  16. wyniki rozpracowania informacji w zakresie opodatkowania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł bądź nie mających pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu;
  17. wyniki analizy ryzyka podmiotów oraz wyniki analizy informacji sygnalnej;
  18. protokoły kontroli podatkowej przeprowadzone przez kierownika Działu Kontroli Podatkowej;
  19. inne pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska Naczelnika w określonych sprawach
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 11:56 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2023 14:47
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian