Koordynatorzy JPK_VAT

  Koordynatorzy JPK_VAT

  Koordynatorzy JPK_VAT

  Anna Jakóbowska- tel.29 752 26 62 wew. 329
  anna.jakubowska@mf.gov.pl

   Monika Żołyńska- tel. 29 752 26 62 wew. 329
  monika.zolynska@mf.gov.pl