Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Marta Molga
  2. Pierwszy zastępca naczelnika nadzorujący pion obsługi podatnika i kontroli - Beata Cebula
  3. Drugi zastępca naczelnika nadzorujący pion orzecznictwa, poboru i egzekucji - Anetta Kaca

  Uprawnienia naczelnika

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  6. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. zastępców naczelnika,
   2. Referatu Wsparcia (SWW),
   3. Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE).

  Do zakresu nadzoru zastępców naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości naczelnika.

  Pierwszy zastępca naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB);
  2. Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1);
  3. Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2);
  4. Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3);
  5. Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-4);
  6. Referatu Kontroli Podatkowej (SKP);
  7. Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI).

  Drugi zastępca naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV);
  2. Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM);
  3. Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-1);
  4. Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-2);
  5. Działu Rachunkowości (SER).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 06.05.2015 12:33 Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2024 09:20
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian