Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Iwona Sadrzak
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Radosław Pers 
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Joanna Galicka
  4. Trzeci Zastępca Naczelnika - Robert Liszewski

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępców Naczelnika,
   2. Działu Wsparcia (SWW) i Referatu Wsparcia (SWW1)

  Do zakresu nadzoru Zastępców Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1);
  2. Drugiego Działu Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2);
   1. Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA1-1);
   2. Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA2-1);
  3. Trzeciego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3);
   1. Trzeciego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA1-2);
   2. Czwartego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA2-2);
  4. Działu Kontroli Podatkowej (SKP);
  5. Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI).

  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB-1);
  2. Drugiego Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB-2);
  3. Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV);
   1. Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV1);
  4. Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM);
  5. Referatu Spraw Karnych Skarbowych (SKK).

  Trzeci Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Spraw Wierzycielskich (SEW);
   1. Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW1);
   2. Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW2);
  2. Pierwszego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-1);
  3. Drugiego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-2);
  4. Działu Rachunkowości (SER);
   1. Referatu Rachunkowości (SER1).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:42 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2022 08:58
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Dorota Beznosik-Majchrzak
  Rejestr zmian