Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Terytorialny zasięg działania Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie obejmuje obszar całego kraju i dotyczy:

  • podatkowych grup kapitałowych,
  • spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych,
  • Narodowego Banku Polskiego,
  • banków państwowych i banków krajowych w formie spółek akcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz banków hipotecznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
  • krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  • spółek publicznych, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o  których mowa w  ustawie z  dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • innych osób prawnych lub jednostek organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro

  – z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier lub podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 05.05.2015 15:57 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2021 10:10
  Autor: Justyna Pasieczyńska Osoba publikująca: Ewa Szkodzińska Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska