Wiążąca informacja taryfowa

  Wiążąca informacja taryfowa

  Wiążąca informacja taryfowa

  Ważne !!!

  Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym). Wszelkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania e-wniosków o WIT znajdują się na PUESC w opisie usługi skarbowo-celnej Uzyskaj Wiążącą Informację Taryfową (WIT) - puesc.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym). Użytkownicy posiadający już konto na PUESC powinni dokonać aktualizacji danych (aktualna nazwa i adres firmy, adres e-mail). Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do formularzy e-WIT jest posiadanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" (uprawnienie nr 15).

  Wnioski złożone w formie papierowej nie zostaną przyjęte.

  Ważne !!!

  W celu przyspieszenia procesu uzyskania uprawnień WIT należy przesłać informację o konieczności pilnego zakończenia obsługi wniosku o rejestrację/aktualizację reprezentacji na adres poczty elektronicznej: centralna.rejestracja@mf.gov.pl

  Propozycja treści e-mail, aby przyspieszyć obsługę:
  W temacie: e-WIT PILNE
  Treść wiadomości: Proszę o pilne zakończenie wniosku o rejestrację/aktualizację reprezentacji w celu dodania uprawnienia e-WIT. Numer wniosku: 390000-ICI.4000.XXXX.2019 lub numer WPL: ....

  Taka informacja umożliwi wprowadzenie wniosku na pilną ścieżkę i obsługę w pierwszej kolejności, przy założeniu, że będą spełnione wszystkie warunki formalne.

  Decyzje WIT

  Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzje WIT ważne są przez okres 3 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana. Sytuacje, w których decyzja WIT może utracić swoją ważność przed upływem 3 lat lub mogą być cofnięte, opisane zostały w tytule "Ważność decyzji WIT".

  Korzyści wynikające z posiadanie decyzji WIT:

  • WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE;
  • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych;
  • WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;
  • WIT skraca czas odprawy celnej.

  Podstawy prawne

  Podstawowe regulacje, stanowiące podstawę prawną do wydawania wiążących informacji taryfowych to:

  • art. 33 i 34 Unijnego Kodeksu Celnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny Dziennik Urzędowy L 269 z 10.10.2013 r.);
  • art. od 16 do 23 przepisów wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. Dziennik Urzędowy L 343 z 29.12.2015 r.);
  • art. od 19 do 22 rozporządzenia delegowanego (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. Dziennik Urzędowy L 343 z 29.12.2015 r.);
  • załączniki nr 4 i nr 5 rozporządzenia delegowanego uzupełniającego (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 Dziennik Urzędowy L 69 z 15.03.2016 r.).

  Wniosek

  Wniosek w sprawie udzielenia wiążącej informacji taryfowej WIT dotyczy wyłącznie formalności celnych  i dotyczy towarów wprowadzanych na obszar Unii Europejskiej lub z niego wyprowadzanych. Wniosku nie przyjmuje się jeżeli dotyczy obrotu wewnątrzwspólnotowego. Podpisując wniosek wnioskodawca przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych we wniosku.
  Wnioski o udzielenie wiążącej informacji taryfowej składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) (link otwiera nowe okno w serwisie zewnęyrznym).

  Uwaga! Przed złożeniem e-wniosku zapoznaj się z informacją dotyczącą wypełniania wniosku.
  Instrukcja wypełniania wniosku o WIT

  Składane dokumenty

  Oprócz sporządzonego we wniosku opisu towaru (pole 9.), niekiedy zachodzi potrzeba załączenia dodatkowych dokumentów zawierających informacje uzupełniające o towarze, pozwalające na jednoznaczne ustalenie jego tożsamości i określenie właściwego kodu nomenklatury towarowej Taryfy celnej, a tam gdzie to jest możliwe, pomocnym będzie także dostarczenie próbki towaru. 

  Uwaga! Nie należy przesyłać próbek o specjalnym charakterze, np. leków pod specjalnym nadzorem (w tym narkotyków) czy substancji radioaktywnych. Przesyłana próbka towaru musi być oznaczona numerem e-wniosku o WIT.

  • W przypadku produktów z grupy towarów rolno-chemicznych, niezbędne są dokładne dane producenta o składzie surowcowym towaru (do 100%) i technologii jego wytwarzania, jak również informacje o zastosowaniu preparatu i sposobie wykorzystania, metodzie jego dozowania, rodzaju i wielkości opakowania, wartości towaru, wynikach badań itp.
  • W odniesieniu do wyrobów przemysłowych, maszyn, urządzeń, pojazdów, do wniosku należy dołączyć wszelkie dane techniczne, opis budowy i zasady działania, rysunki, dokumentację techniczną, fotografie oraz wskazać zasadniczą funkcję i przeznaczenie.
  • Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych lub ekspertyz, osoba ubiegająca się o wydanie WIT zobowiązana jest do wpłacenia (na wniosek Izby) określonej kwoty zaliczki na wskazany rachunek dla potrzeb pokrycia kosztów badań.

  Opłaty

  Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej oraz wydanie decyzji WIT, nie podlegają opłacie skarbowej.

  Ważność decyzji WIT

  Przyczyny utraty ważności decyzji WIT

  Może się zdarzyć, że decyzja WIT straci swoją ważność przed upływem trzyletniego okresu, z przyczyn określonych w art. 34 Unijnego Kodeksu Celnego. Decyzje WIT tracą swoją ważność jeżeli przestają być zgodne z prawem w wyniku przyjęcia zmiany w nomenklaturach CN lub TARIC oraz  przyjęcia środków (rozporządzeń Komisji) w celu określenia klasyfikacji taryfowej. Decyzję WIT unieważnia się, jeżeli opiera się na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez wnioskodawców. Ponadto organy celne cofają decyzję WIT, gdy przestaje być zgodna z interpretacją którejkolwiek z nomenklatur wynikającą z not wyjaśniających CN, wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, ze skutkiem od daty ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Możliwość przedłużenia okresu ważności

  Jeżeli mają zastosowanie przepisy art. 34 ust. 1 lit. b) lub ust. 8 UKC, decyzja WIT może być nadal używana w odniesieniu do wiążących umów zawartych na podstawie decyzji, zanim te decyzje utraciły ważność lub zostały cofnięte. Okres przedłużonego użycia, o którym mowa w akapicie pierwszym nie przekracza sześciu miesięcy od daty utraty ważności lub od daty cofnięcia decyzji WIT (art. 34 ust. 9 Unijnego Kodeksu Celnego).
  Posiadacz decyzji składa wniosek do organu celnego, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia, w którym utraciła ona ważność lub została cofnięta, wskazując ilości, dla których wnosi o przedłużone stosowanie oraz państwo lub państwa członkowskie, w których towary zostaną poddane formalnościom celnym w okresie przedłużonego użycia.

  Uwaga ! Wniosek o przedłużenie ważności WIT składa się do organu, który wydał WIT, tj. do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (adres w zakładce Kontakt)

  Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania okresu karencji WIT

  Po sprawdzeniu, czy warunki określone w ww. przepisach zostały spełnione, organ celny wydaje decyzję o przedłużeniu lub odmowie przedłużenia ważności WIT.
  Przyznany okres przedłużonej ważności WIT nie może przekraczać 6 miesięcy od daty publikacji stosownych przepisów lub powiadomienia o cofnięciu WIT, albo okresu wskazanego w rozporządzeniu.
  Organy celne wydają decyzję w sprawie przedłużonego użycia oraz powiadamiają posiadacza decyzji niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania wszelkich informacji niezbędnych do wydania tej decyzji.
  Do decyzji WIT unieważnionych w trybie art. 34 ust. 4 UKC oraz takich, które zostały wydane w sprzeczności z obowiązującym prawem wspólnotowym, nie stosuje się okresu karencji.

  Uwaga! Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest decyzją wydawaną jedynie na wniosek i rozstrzygającą wyłącznie o klasyfikacji taryfowej towaru. Wszelkie informacje podatkowe i celne, w tym dotyczące niewiążących informacji w sprawie klasyfikacji towaru, możecie Państwo uzyskać w Krajowej Informacji Skarbowej pod numerami telefonów: 801 055 055, 22 330 03 30 lub korzystając z formularza na stronie internetowej KIS.

  WIT-POMOC

  Jeżeli informacje dotyczące wypełniania wniosku okażą się niewystarczające – możesz skorzystać z naszej pomocy.
  Telefon: 22 510-46-52- tutaj możesz zadać pytania związane z wypełnieniem wniosku o WIT
  e-mail: wit-pomoc.ias.warszawa@mf.gov.pl- tutaj możesz wysłać pytania związane z procedurą i wypełnianiem wniosku o WIT. 

  e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl- pomoc techniczna w sprawie e-wniosków o WIT

  Kontakt

  Siedziba Działu Wiążących Informacji i adres do korespondencji:

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Dział Wiążących Informacji

  ul. Erazma Ciołka 14A

  01-443 Warszawa

  Numery telefonów:

  tel.: 22 510-46-52 Kancelaria

  tel.: 22 510-46-51 Kierownik Działu Wiążących Informacji

  fax: 22 510-48-98

  e-mail: kancelaria_icw.ias.warszawa@mf.gov.pl

  Przydatne linki

  Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Informacja Komisji Europejskiej (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Binding Tariff Information (BTI) (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Rejestr zmian