Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Edyta Waligóra
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Elżbieta Niegowska
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Dorota Lechnio

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępców Naczelnika,
   2. Referatu Wsparcia.

  Do zakresu nadzoru zastępców Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: 

  1. Działu Spraw Wierzycielskich 
  2. Referatu Spraw Wierzycielskich 
  3. Działu Egzekucji Administracyjnej 
  4. Referatu Egzekucji Administracyjnej 
  5. Pierwszego Działu Rachunkowości 
  6. Drugiego Działu Rachunkowości 
  7. Pierwszego Działu Obsługi Bezpośredniej 
  8. Drugiego Działu Obsługi Bezpośredniej 
  9. Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych

  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających 
  2. Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających 
  3. Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających 
  4. Trzeciego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających 
  5. Referatu Kontroli Podatkowej 
  6. Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej 
  7. Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług 
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 12:45 Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2024 10:14
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska