Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik - Lidia Woźniak

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

  W zakresie obsługi kadrowej Naczelnik upoważniony jest do:

  1. zatwierdzania planów urlopowych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  2. udzielania urlopów wypoczynkowych, przesunięcia terminów urlopów wypoczynkowych w danym roku oraz za dany rok na następny, a także odwołania pracownika z urlopu i zwolnienia od pracy wychowującego dziecko do lat 14;
  3. wstępnej kontroli oraz przekazywania do Izby zwolnień lekarskich i oświadczenia do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania przez pracownika opieki na dzieckiem lub innych chorym członkiem rodziny;
  4. wyrażania zgody na indywidualny rozkład czasu pracy w wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek pracownika;
  5. zlecania pracy w godzinach nadliczbowych;
  6. podpisywania poleceń wyjazdów służbowych, w tym wyrażania zgody na odbycie podróży samochodem prywatnym oraz wyrażania zgody na rozpoczęcie/zakończenie podróży w miejscowości zamieszkania pracownika;
  7. nadawania i odbierania uprawnień do przetwarzania danych osobowych;
  8. zatwierdzania opisów stanowisk pracy;
  9. podpisywania zakresów czynności wszystkich pracowników;
  10. zatwierdzania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego;
  11. podpisywania zaświadczeń o zatrudnieniu;
  12. zawierania umów z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie staży lub praktyki;
  13. podpisywania opinii po odbytych stażach, praktykach.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:02 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2022 13:13
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska