Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE SKARBOWYM
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
  • ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
  • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz  instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej 
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych 
  • regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

   

  Skargi i wnioski można wnosić:

  • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 39 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania (7:30–15:30),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Skarbowy w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 39, 26-700 Zwoleń,
  • faksem pod nr tel. (48) 676 35 47 w.125,
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: us.zwolen@mf.gov.pl,
  • elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: vwb0h466r5.

  W przypadku ustnego wniesienia skargi lub wniosku wyznaczony pracownik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.