Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem administracji rządowej niezespolonej wykonującym zadania określone ustawowo.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem podatkowym oraz egzekucyjnym  pierwszej instancji.  Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Skarbowego.

   

  Urząd Skarbowy działa także jako finansowy organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, o których mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) oraz organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

   

  W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową, Izba Skarbowa, wraz z podległymi urzędami skarbowymi, tworzy jednostkę organizacyjną. Kierownikiem jednostki organizacyjnej jest Dyrektor.

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego i Urząd Skarbowy działają na podstawie:

  1. ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 578);
  2. art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej;
  3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1441);
  4. zarządzenia Nr  15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Poz. 15 );
  5. przepisów odrębnych;
  6. regulaminu organizacyjnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 14:05 Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2015 15:05
  Autor: Ewa Szkodzińska Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Michał Grubka