Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Anna Nejman
  2. Zastępca Naczelnika - Kamil Górecki
  3. Zastępca Naczelnika - Barbara Włodkowska

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty
  3. odraczania terminów płatności zobowiązań;
  4. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  5. udziela pracownikom upoważnień;
  6. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  7. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  8. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępców Naczelnika,
   2. Referatu ds. Sekretariatu,
   3. Działu Spraw Wierzycielskich,
   4. Działu Egzekucji Administracyjnej,
   5. Pierwszego Działu Rachunkowości,
   6. Drugiego Działu Rachunkowości.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika:

  1. podpisuje:
   1. decyzje określające bądź ustalające zobowiązanie podatkowe, w tym z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów, do kwoty podatku 100.000 zł włącznie,
   2. decyzje określających nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do kwoty podatku 100.000 zł włącznie,
   3. decyzje w sprawach nadpłat, do kwoty podatku 100.000 zł włącznie,
   4. decyzje określające wysokość straty w podatku dochodowym do kwoty 100.000 zł włącznie,
   5. decyzje określające wysokość przychodów z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej do kwoty 100.000 zł włącznie,
   6. wzruszanie decyzji ostatecznych po wznowieniu postępowania podatkowego oraz uchylenia decyzji, na zasadach określonych przepisami Ordynacji podatkowej,
   7. decyzje umarzające postępowanie podatkowe,
   8. decyzje dotyczących wysokości zwracanych kwot z tytułu poniesienia przez osoby fizyczne niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
   9. decyzje o odpowiedzialności podatkowej płatnika do kwoty 100.000 zł włącznie,
   10. decyzje w sprawach przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatników, odpowiednio na: spadkobierców, następców prawnych innych niż spadkobiercy oraz osoby trzecie, do kwoty przeniesionego zobowiązania podatkowego, objętego wydaną decyzją do kwoty 100.000 zł włącznie,
   11. decyzje o zwrocie nienależnego wynagrodzenia, pobranego przez płatnika do kwoty 100.000 zł włącznie,
  2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA),
   2. Dział Kontroli Podatkowej (SKP),
   3. Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI),
   4. Wieloosobowe Stanowisko ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKM),
   5. Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych (SKK).

  Drugi Zastępca Naczelnika:

  1. podpisuje:
   1. rozstrzygnięcia w zakresie:
    • odmowy zarejestrowania podatników jako podatnika VAT i VAT-UE,
    • wykreślenia z rejestru podatników podatku VAT i VAT-UE,
   2. postanowienia w sprawach:
    • pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
    • wyznaczenia nowego terminu do załatwienia sprawy, w przypadku gdy termin przekracza 2 miesiące,
    • nałożenia kary porządkowej,
   3. stanowiska lub rozstrzygnięcia dotyczące odwołań i zażaleń, w sprawach jak wyżej,
   4. sprawozdania podatkowe i statystyczne oraz informacje z realizacji zadań Urzędu;
  2. akceptuje:
   1. zwrot podatku i nadpłaty do kwoty 100.000 zł włącznie,
   2. stanowisko dotyczące sprzeciwu wniesionego przez kontrolowanego przedsiębiorcę;
  3. zatwierdza wynik kontroli podatkowej współrealizowanej przez Kierownika Działu Kontroli Podatkowej.
  4. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-1),
   2. Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-2),
   3. Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV),
   4. Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM);
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 12:09 Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2022 09:27
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian