Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Mariola Cieplak
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Katarzyna Matys
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Anna Olszańska
  4. Trzeci Zastępca Naczelnika - Beata Bemowska

  Uprawnienia Naczelnika

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty
   i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępców Naczelnika,
   2. Działu Wsparcia.

  Do zakresu nadzoru Zastępców Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne,
   w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Obsługi Bezpośredniej;
  2. Pierwszego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  3. Drugiego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  4. Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych.

  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  2. Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  3. Trzeciego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  4. Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  5. Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  6. Działu Kontroli Podatkowej;
  7. Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
  8. Referatu Spraw Karnych Skarbowych.

  Trzeci Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Spraw Wierzycielskich;
  2. Drugiego Działu Spraw Wierzycielskich;
  3. Działu Egzekucji Administracyjnej;
  4. Działu Rachunkowości.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia dotyczące:
   1. określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego,
   2. zwrotu podatku,
   3. ustalenia zobowiązań podatkowych,
   4. stwierdzenia nadpłaty,
   5. wypłaty oprocentowania,
   6. wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - do kwoty 150.000 PLN stanowiącej kwotę dodatkowego zobowiązania, nadpłaty, zwrotu podatku, zawyżenia/zaniżenia przychodu/dochodu/poniesionej straty, zawyżenia/zaniżenia zwrotu podatku, oprocentowania, wydatku – w sprawach wymienionych w pkt 1 lit. a – f,
   7. odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy, płatnika, następcy prawnego oraz podmiotu przekształconego bez ograniczenia kwoty,
   8. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy bez ograniczenia kwoty,
   9. przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług do kwoty 150.000 PLN,
   10. odmowy wszczęcia postępowania,
   11. umorzenia postępowania,
   12. wznowienia postępowania,
   13. sprostowania oczywistych omyłek,
   14. odmowy umożliwienia stronie zapoznania się z aktami podatkowymi,
   15. nałożenia kary porządkowej,
   16. zawiadomienia podatnika o nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie oraz wskazania nowego terminu załatwienia sprawy;
  2. podpisuje:
   1. odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
   2. pisma do Izby o charakterze informacyjnym, a w szczególności w sprawie uzupełnień do wcześniej przesłanych spraw oraz przekazania akt podatkowych lub innych dokumentów na żądanie Izby,
   3. pisma i odpowiedzi na zapytania Krajowej Informacji Skarbowej,
   4. odpowiedzi na zapytania:
    • policji
    • sądów,
    • prokuratur,
   5. dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  3. akceptuje:
   1. zwroty podatku do kwoty 150.000 PLN,
   2. wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku bez wydawania decyzji do kwoty 150.000 PLN,
   3. nadpłaty wynikające z deklaracji/zeznań i ich korekt do kwoty 150.000 PLN,
   4. protokoły weryfikacyjne dla celów opodatkowania dochodów pochodzących
    z nieujawnionych źródeł bądź nie mających pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu poprzez wydanie dyspozycji o:
    • skierowaniu sprawy ad acta,
    • skierowaniu sprawy do kontroli podatkowej,
    • skierowaniu sprawy do wszczęcia postępowania podatkowego.

  Drugi Zastępca Naczelnika

  1. podejmuje rozstrzygnięcia dotyczące:
   1. wszczęcia postępowania w sprawie odmowy nadania NIP oraz unieważnienia NIP z urzędu,
   2. przywrócenia rejestracji podatnika VAT,
   3. zwolnienia z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
   4. odmowy wszczęcia postępowania,
   5. umorzenia postępowania,
   6. wznowienia postępowania,
   7. sprostowania oczywistych omyłek,
   8. odmowy umożliwienia stronie zapoznania się z aktami podatkowymi,
   9. nałożenia kary porządkowej,
   10. zawiadomienia podatnika o nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie oraz wskazania nowego terminu załatwienia sprawy,
   11. przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług do kwoty 150.000 PLN,
   12. umorzenia dochodzenia, odmowy wszczęcia postępowania w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz o przestępstwa z ustawy o rachunkowości - w przypadkach określonych w art. 17 § 1 pkt 1-6 Kodeksu postępowania karnego;
  2. podpisuje:
   1. odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
   2. pisma do Izby o charakterze informacyjnym, a w szczególności w sprawie uzupełnień do wcześniej przesłanych spraw oraz przekazania akt podatkowych lub innych dokumentów na żądanie Izby,
   3. pisma i odpowiedzi na zapytania Krajowej Informacji Skarbowej,
   4. potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
   5. potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT,
   6. potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT-UE,
   7. odpowiedzi na zapytania:
    • policji,
    • sądów,
    • prokuratur,
   8. dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  3. akceptuje:
   1. wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku bez wydawania decyzji do kwoty 150.000 PLN,
   2. zwroty podatku od towarów i usług, nadpłat wynikających z deklaracji/zeznań i ich korekt do kwoty 150.000 PLN,
   3. analizy oświadczeń o stanie majątkowym osób zobowiązanych do ich złożenia.

  Trzeci Zastępca Naczelnika:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia dotyczące:
   1. odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,
   2. zwrotu dotacji przedmiotowych do kwoty 50.000 PLN,
   3. zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na majątku podatnika,
   4. stosowania ulg w spłacie zobowiązań stanowiących dochody budżetu państwa do kwoty 150.000 PLN należności głównej z wyjątkiem decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej,
   5. umorzenia postępowania podatkowego,
   6. zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania podatku,
   7. umorzenia postępowania egzekucyjnego w trybie art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do kwoty należności głównej w wysokości 100.000 PLN,
   8. określenia nie przekazanej kwoty przez dłużnika zajętej wierzytelności,
   9. wznowienia postępowania,
   10. zawiadomienia o nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie oraz wskazania nowego terminu załatwienia sprawy,
   11. sprostowania oczywistych omyłek,
   12. nakładania kary grzywny określonej w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz kary pieniężnej określonej w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  2. podpisuje:
   1. upoważnienia do kontroli prawidłowości realizacji zastosowanego środka egzekucyjnego,
   2. faktury VAT lub rachunki dotyczące sprzedaży ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym,
   3. tytuły wykonawcze dotyczące nieściągniętych kosztów egzekucyjnych,
   4. odpowiedzi na zapytania:
    • policji,
    • sądów,
    • prokuratur,
   5. pisma do Izby o charakterze informacyjnym, a w szczególności w sprawie uzupełnień do wcześniej przesłanych spraw oraz przekazania akt egzekucyjnych lub innych dokumentów na żądanie Izby,
   6. dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  3. akceptuje wnioski dotyczące:
   1. zwrotów i nadpłat z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa do kwoty 150.000 PLN,
   2. zwrotów wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym do kwoty 150.000 PLN.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 06.05.2015 15:27 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2022 11:40
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Dorota Beznosik-Majchrzak