Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Sylwester Kiełbiowski
  Pierwszy Zastępca Naczelnika
  Mariola Cieplak
  Drugi Zastępca Naczelnika
  Hanna Bębenek
  Trzeci Zastępca Naczelnika
  Monika Majk-Tomczak

  Zakres nadzoru sprawowanego przez Kierownictwo Urzędu
  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3) wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4) udziela pracownikom upoważnień;
  5) zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6) podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne
  pracownikom;
  7) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a) Zastępców Naczelnika,
  b) Działu ds. Sekretariatu.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach objętych właściwością nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym dotyczące:
  a) określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego,
  b) zwrotu podatku,
  c) ustalenia zobowiązań podatkowych,
  d) stwierdzenia nadpłaty,
  e) wypłaty oprocentowania,
  f) wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym do kwoty 100.000 zł stanowiącej kwotę dodatkowego zobowiązania, nadpłaty, zwrotu podatku, zawyżenia/zaniżenia przychodu/dochodu /poniesionej straty, zawyżenia /zaniżenia zwrotu podatku, oprocentowania, wydatku – w sprawach wymienionych w pkt. 1 lit. a – f,
  g) odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy, płatnika, następcy prawnego oraz podmiotu przekształconego,
  h) nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, bez ograniczenia kwoty,
  i) cen,
  j) zwolnień z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  k) przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku do kwoty 100.000 zł,
  l) odmowy wszczęcia postępowania,
  m) umorzenia postępowania,
  n) wznowienia postępowania,
  o) sprostowania oczywistych omyłek,
  p) odmowy umożliwienia stronie zapoznania się z aktami podatkowymi,
  r) nałożenia kary porządkowej,
  s) zawiadomienia podatnika o nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie oraz wskazania nowego terminu załatwienia sprawy;
  2) podpisuje:
  a) odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  b) pisma do Izby o charakterze informacyjnym, a w szczególności w sprawie uzupełnień do wcześniej przesłanych spraw oraz przekazania akt podatkowych lub innych dokumentów na żądanie Izby,
  c) pisma i odpowiedzi na zapytania organów samorządowych,
  d) odpowiedzi na zapytania:
  - policji,
  - sądów,
  - prokuratur,
  e) sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych oraz informacji o stanie i terminach realizacji dochodów, kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego;
  f) dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  3) akceptuje:
  a) zwroty podatku do kwoty 100.000 zł,
  b) wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku bez wydawania decyzji do kwoty 100.000 zł,
  c) nadpłaty wynikające z deklaracji/zeznań i ich korekt do kwoty 100.000 zł,
  d) protokoły weryfikacyjne dla celów opodatkowania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł bądź nie mających pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu poprzez wydanie dyspozycji o:
  - skierowaniu sprawy ad acta,
  - skierowaniu sprawy do kontroli podatkowej,
  - skierowaniu sprawy do wszczęcia postępowania podatkowego.

  Drugi Zastępca Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach objętych właściwością nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym dotyczące:
  a) wszczęcia postępowania w sprawie odmowy nadania NIP oraz unieważnienia NIP z urzędu,
  b) odmowy wszczęcia postępowania,
  c) umorzenia postępowania,
  d) wznowienia postępowania,
  e) sprostowania oczywistych omyłek,
  f) odmowy umożliwienia stronie zapoznania się z aktami podatkowymi,
  g) nałożenia kary porządkowej,
  h) zawiadomienia podatnika o nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie oraz wskazania nowego terminu załatwienia sprawy,
  i) umorzenia dochodzenia, odmowy wszczęcia postępowania w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz o przestępstwa z ustawy o rachunkowości
  - w przypadkach określonych w art. 17 § 1 pkt 1-6 Kodeksu postępowania karnego,
  j) przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku do kwoty 100.000 zł;
  2) podpisuje:
  a) odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  b) pisma do Izby o charakterze informacyjnym, a w szczególności w sprawie uzupełnień do wcześniej przesłanych spraw oraz przekazania akt podatkowych lub innych dokumentów na żądanie Izby,
  c) odpowiedzi na zapytania sądów, prokuratur,
  d) sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych oraz informacji o stanie i terminach realizacji dochodów, kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego,
  e) dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  3) akceptuje:
  a) wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku bez wydawania decyzji do kwoty 100.000 zł,
  b) zwroty podatku od towarów i usług, nadpłat wynikających z deklaracji/zeznań i ich korekt, do kwoty 100.000 zł,
  c) analizy oświadczeń o stanie majątkowym osób zobowiązanych do ich złożenia.

  Trzeci Zastępca Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach objętych właściwością nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym dotyczące:
  a) odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,
  b) zwrotu dotacji przedmiotowych do kwoty 50.000 zł,
  c) zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na majątku podatnika,
  d) stosowania ulg w spłacie zobowiązań stanowiących dochody budżetu państwa do kwoty 150.000 zł należności głównej z wyjątkiem decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej,
  e) umorzenia postępowania podatkowego,
  f) zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania podatku,
  g) umorzenia postępowania egzekucyjnego w trybie art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do kwoty należności głównej w wysokości 50.000 zł,
  h) określenia nie przekazanej kwoty przez dłużnika zajętej wierzytelności,
  i) wznowienia postępowania podatkowego,
  j) zawiadomienia o nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie oraz wskazania nowego terminu załatwienia sprawy,
  k) sprostowania oczywistych omyłek,
  l) nakładania kary grzywny określonej w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz kary pieniężnej określonej w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  2) podpisuje:
  a) upoważnienia do kontroli prawidłowości realizacji zastosowanego środka egzekucyjnego,
  b) faktury VAT lub rachunki dotyczące sprzedaży ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym,
  c) tytuły wykonawcze dotyczące nieściągniętych kosztów egzekucyjnych,
  d) odpowiedzi na zapytania:
  - prokuratur,
  - sądów,
  e) pisma do Izby o charakterze informacyjnym, a w szczególności w sprawie uzupełnień do wcześniej przesłanych spraw oraz przekazania akt egzekucyjnych lub innych dokumentów na żądanie Izby,
  f) sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych oraz informacji o stanie i terminach realizacji dochodów, kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego,
  g) dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  3) akceptuje:
  a) zwroty i nadpłaty z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa do kwoty 100.000 zł,
  b) zwrotów wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym do kwoty 100.000 zł.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 06.05.2015 15:27 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2019 14:42
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz