Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik - Iwona Maraszkiewicz

  Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności naczelnika należy w szczególności:

  1. ustalanie kierunków realizacji wytyczonych zadań oraz nadzór nad ich wykonaniem,
  2. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych,
  3. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty zobowiązań podatkowych, odraczania terminów płatności zobowiązań,
  4. występowanie z wnioskami dotyczącymi przymusowego doprowadzenia uczestników postępowania karnego skarbowego,
  5. ustalanie struktury organizacyjnej Urzędu, w tym zakresów czynności pracowników,
  6. stanowienie aktów wewnętrznych,
  7. rozstrzyganie w sprawach skarg i wniosków,
  8. prowadzenie polityki kadrowo-płacowej, w tym podejmowanie decyzji w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, mianowania, awansowania, karania i nagradzania pracowników urzędu,
  9. reprezentowanie Urzędu,
  10. udzielanie pracownikom imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli podatkowej,
  11. nadzór nad organizacją i przebiegiem służby przygotowawczej,
  12. wykonywanie funkcji organu podatkowego i egzekucyjnego,
  13. bieżące nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:13 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2022 13:16
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska