Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  1. Podstawa prawna:
  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
  2. Sposób składania petycji:
  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Przedmiot petycji:
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  4. Wymogi formalne petycji:
  Petycja powinna zawierać:
  •    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  •    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  •    oznaczenie adresata petycji;
  •    wskazanie przedmiotu petycji,
  •    jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej - podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
  •    jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej - adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
  5. Składanie petycji w interesie podmiotu trzeciego:
  Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać, oprócz spełnienia wymagań wymienionych w pkt 4:
  -    imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
  -    miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
  -    adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
  -    zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  6. Uwagi:
  O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


  Składanie skarg i wniosków
  Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Zgodnie z art. 221 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
  Skargi oraz wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  Skargi i wnioski można wnosić:
  •    bezpośrednio w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania:
  poniedziałek w godz. 07:30-18:00,
  wtorek – piątek w godz. 07:30 – 15:30,
  •    drogą pocztową na adres: Urząd Skarbowy w Kozienicach, ul. Parkowa 5,
  26-900     Kozienice,
  •    faksem pod nr tel. (48) 614 28 33,
  •    pocztą elektroniczną na adres mailowy: us.kozienice@mf.gov.pl,
  •    elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: /yk77aw40tv/skrytka.
  Skargi i wnioski można również składać w każdej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej podległej organizacyjnie Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie w godzinach urzędowania, wg zasad ich składania przewidzianych dla danej jednostki.
  W przypadku ustnego wniesienia skargi lub wniosku wyznaczony pracownik Urzędu Skarbowego w Kozienicach sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.10.2018 Data publikacji: 17.10.2018 12:49 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2021 11:27
  Autor: Anna Sieczkowska Osoba publikująca: Anna Sieczkowska Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska
  Rejestr zmian