Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik - Małgorzata Piotruk

  1. Naczelnik Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i realizacją zadań Urzędu Skarbowego. Do zadań Naczelnika Urzędu, wynikających z zakresu sprawowanego nadzoru, należy w szczególności:
   1. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
   2. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
   3. występowanie z wnioskami dotyczącymi przymusowego doprowadzenia uczestników postępowania karnego skarbowego;
   4. występowanie o informacje o kontach bankowych, w zakresie określonym w art. 182 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa;
   5. udzielanie pracownikom imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli podatkowej;
   6. rozstrzyganie w sprawach skarg i wniosków;
   7. bieżące nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych;
   8. rozstrzyganie w sprawach wyłączenia pracownika;
   9. wprowadzanie wewnętrznych procedur postepowania i innych dokumentów.
  2. Do wyłącznej kompetencji Naczelnika Urzędu należy udzielanie pracownikom upoważnień w trybie art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa.
  3. Naczelnik Urzędu bezpośrednio nadzoruje funkcjonowanie wszystkich komórek
   organizacyjnych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:32 Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2023 10:47
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Hubert Leonik