Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Udostępnianie informacji publicznej określają w szczególności przepisy:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
  2. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  3. ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
  4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  5. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  6. ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  7. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  8. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  9. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
  Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
  Udostępnienie informacji następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Od decyzji Naczelnika o odmowie udostępnienia informacji publicznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu.
  Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty oraz warunki ponownego wykorzystywania, a także zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określa ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.06.2015 Data publikacji: 18.06.2015 16:07 Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2024 14:40
  Autor: Ewa Szkodzińska Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska