Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Agnieszka Urban, tel. 22 765-90-40
  2. Zastępca Naczelnika - Iwona Gereluk, tel. 22 765-90-40

  Naczelnik wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych, kierujących wieloosobowymi stanowiskami.
  Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania służbowego, podziału zadań i indywidualnej odpowiedzialności za ich realizację.

  Ustala się wzajemne zastępstwo członków kierownictwa Urzędu:

  1. Naczelnika zastępuje Zastępca Naczelnika, w razie jego nieobecności kierownik Referatu Wsparcia, a  w  przypadku nieobecności kierownika Referatu Wsparcia, kierownik Referatu Kontroli Podatkowej;
  2. Zastępcę Naczelnika zastępuje kierownik Referatu Wsparcia, w razie jego nieobecności kierownik Referatu Kontroli Podatkowej.
   Kierownika komórki organizacyjnej zastępuje wyznaczony pracownik posiadający odpowiednią adnotację w zakresie czynności.

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępcy Naczelnika;
   2. Referatu Wsparcia;
   3. Referatu Obsługi Bezpośredniej;
   4. Referatu Spraw Wierzycielskich;
   5. Referatu Egzekucji Administracyjnej;
   6. Referatu Rachunkowości.

  Do zakresu nadzoru zastępcy Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  2. Wieloosobowego Stanowiska ds. Podatków Majątkowych i Sektorowych;
  3. Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  4. Referatu Kontroli Podatkowej;
  5. Wieloosobowego Stanowiska ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.04.2017 Data publikacji: 07.05.2015 14:05 Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2023 10:35
  Autor: Agnieszka Ciężkowska Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian