Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu
  Izabela Gołębiowska

  Zastępca Naczelnika Urzędu
  Bartłomiej Różycki

  1. Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3) wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4) udziela pracownikom upoważnień;
  5) zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6) podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą :
  - Zastępcy Naczelnika,
  - Referatu ds. Sekretariatu,
  - Referatu Spraw Wierzycielskich,
  - Działu Egzekucji Administracyjnej,
  - Referatu Rachunkowości.

  2. Do zakresu nadzoru Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:
  1) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy w tych komórkach;
  2) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.
  3. Zastępca naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą :
  - Referatu Obsługi Bezpośredniej;
  - Referatu Orzecznictwa;
  - Działu i Referatu Czynności  Analitycznych i Sprawdzających;
  - Referatu Kontroli Podatkowej;
  - Wieloosobowego Stanowiska ds. Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników;
  - Jednoosobowego Stanowiska ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej;
  - Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Karnych Skarbowych.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:03 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2018 10:05
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Michał Grubka