Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WYSZKOWIE
  Elżbieta Duszyc, tel. 29 743 02 41

  ZASTĘPCA NACZELNIKA
  Beata Garbarczyk, tel. 29 743 02 41
   

  1.  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  a) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  b)  podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  c)  wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  d)  udziela pracownikom upoważnień;
  e)  zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  f)   podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;

  2. Naczelnik sprawujebezpośredni nadzór nad pracą:

  • Zastępcy Naczelnika,
  • Wieloosobowego Stanowiska ds. Wsparcia,
  • Referatu Rachunkowości,
  • Wieloosobowego Stanowiska ds. Wierzycielskich,
  • Referatu Egzekucji Administracyjnej.

  3. Do zakresu nadzoru Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:

  a) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  b) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  c) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  4. Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  • Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
  • Referatu Kontroli Podatkowej;
  • Referatu Obsługi Bezpośredniej;
  • Wieloosobowego Stanowiska ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarówi Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych;
  • Jednoosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  5. Zakres stałych uprawnień Zastępcy Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska w określonych sprawach- określa Rozdział 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Wyszkowie

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 12:58 Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2019 11:37
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian