Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Elżbieta Duszyc, tel. 29 743 02 41
  2. Zastępca Naczelnika Urzędu - Beata Garbarczyk, tel. 29 743 02 41

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;

  Naczelnik sprawujebezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Zastępcy Naczelnika,
  2. Wieloosobowego Stanowiska ds. Wsparcia,
  3. Referatu Rachunkowości,
  4. Wieloosobowego Stanowiska ds. Wierzycielskich,
  5. Referatu Egzekucji Administracyjnej.

  Do zakresu nadzoru Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
  2. Referatu Kontroli Podatkowej;
  3. Referatu Obsługi Bezpośredniej;
  4. Wieloosobowego Stanowiska ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarówi Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych;
  5. Jednoosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  Zakres stałych uprawnień Zastępcy Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska w określonych sprawach- określa Rozdział 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Wyszkowie

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 12:58 Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2020 10:28
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian