Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście  o terytorialnym zasięgu działania obejmującym obszar całego kraju, jest właściwy w sprawach:
  a) obsługi wszystkich podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania zagranicą wynikającej z art. 3 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o podatku od towarów i  usług,
  b) szczególnej procedury rozliczania podatku od towarów i usług wobec usług elektronicznych (dotyczy podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom niepodlegającycm opodatkowaniu), o której mowa w art. 131-134 ustawy o podatku od towarów i usług,
  c) zwrotu podatku od towarów i usług:
  - przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw lub zwyczajów międzynarodowych,
  - instytucjom Wspólnot Europejskich posiadającym siedzibę lub  przedstawicielstwo na terytorium Polski,
  - uprawnionym podmiotom zagranicznym nieposiadającym siedziby, miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, niezarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium Polski,
  - Siłom Zbrojnym Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, w przypadku zakupów dokonanych przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych,
  d) określonych w art. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników dla: - podatników niebędących podatnikami podatku dochodowego nie mających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce (art. 4 pkt 3 lit.b), - płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa w pkt 1-3 jeżeli nie można ustalić właściwości ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika (art. 4 pkt 4).
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 05.05.2015 15:40 Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018 14:27
  Autor: Drugi US Warszawa-Śródmieście Osoba publikująca: Ewa Szkodzińska Osoba modyfikująca: Justyna Pasieczyńska