Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Dorota Kwas
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Marta Molga
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Agnieszka Kotlimowska

  Uprawnienia Naczelnika

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępców Naczelnika,
   2. Referatu Wsparcia.

  Do zakresu nadzoru Pierwszego Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru posiada uprawnienia do

  1. podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
   1. odmowy i przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług,
   2. przedłużania terminu zakończenia kontroli podatkowej,
   3. rejestracji podatników dla celów podatku od towarów i usług,
   4. rejestracji podatników dla celów podatku akcyzowego,
   5. numeru identyfikacji podatkowej,
   6. wszczynania i umarzania postępowań podatkowych,
   7. wznawiania postępowań podatkowych,
   8. przywracania uchybionych terminów,
   9. zobowiązań podatkowych,
   10. kary porządkowej,
   11. stwierdzania wygaśnięcia decyzji,
   12. podejmowania rozstrzygnięć w zakresie ustalenia kosztów postępowania;
  2. podpisywania:
   1. decyzji o odmowie nadania oraz unieważnieniu lub uchyleniu z urzędu numeru identyfikacji podatkowej,
   2. informacji o wykreśleniu z rejestru podatników,
   3. arkuszy odwoławczych kierowanych do organu drugiej instancji,
   4. potwierdzeń zgłoszeń rejestracyjnych podatku od towarów i usług,
   5. potwierdzeń zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym,
   6. dokumentów dotyczących postępowań karnych skarbowych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
   7. wniosków i informacji dotyczących wymiany informacji w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku od wartości dodanej,
   8. wewnętrznych poleceń przypisu/odpisu podatku,
   9. pism informacyjnych w zakresie udostępniania danych dotyczących podatników zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,
   10. dokumentów dotyczących kas rejestrujących,
   11. dokumentów dotyczących rachunków bankowych w zakresie określonym w ustawie Ordynacja podatkowa,
   12. innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
  3. akceptowania zwrotów podatków i nadpłat do kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), a w przypadku nieobecności w pracy Naczelnika zwrotów i nadpłat podatkowych powyżej 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy);
  4. określania i ustalania zobowiązań podatkowych, gdzie kwota zaniżenia tego zobowiązania (zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), różnica w kwocie straty lub kwota nadpłaty nie przekracza kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy);
  5. podejmowania decyzji i postanowień wydanych na skutek wniesionego przez podatnika odwołania lub zażalenia w ramach limitu, o którym mowa w pkt 4;
  6. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie rejestracji dla celów podatku od towarów i usług;
  7. podpisywania wniosków do sądu i prokuratury z wyłączeniem pism w sprawie wszczęcia postępowania sądowego;
  8. podejmowania postanowień w toku prowadzonego postępowania podatkowego oraz innych postanowień i pism, z wyłączeniem pism kierowanych do Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB);
  2. Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1);
  3. Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2);
  4. Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3);
  5. Działu Kontroli Podatkowej (SKP);
  6. Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI);
  7. Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych (SKK);
  8. Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM).

  Do zakresu nadzoru Drugiego Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Drugi Zastępca Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru posiada uprawnienia do:

  1. podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
   1. wszczynania i umarzania postępowań podatkowych,
   2. przywracania uchybionych terminów,
   3. wznawiania postępowań podatkowych,
   4. zobowiązań podatkowych, strat, nadpłat oraz dochodu,
   5. odmowy zwrotu i przedłużenia terminu zwrotu w podatku od towarów i usług,
   6. wysokości karty podatkowej oraz indywidualnych obniżek stawki karty podatkowej,
   7. opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł,
   8. zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
   9. odpowiedzialności spadkobierców następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,
   10. zwalniania płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
   11. ograniczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy, płaconych przez podatników podatków dochodowych,
   12. wyłączania z określonej formy opodatkowania,
   13. stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,
   14. zabezpieczania przyszłych zobowiązań podatkowych,
   15. nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
   16. ulg w sprawie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
   17. odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
   18. wstrzymywania wykonania decyzji,
   19. kary porządkowej,
   20. umarzania postępowań egzekucyjnych z wyłączeniem spraw podatkowych, w których organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem powyżej kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
   21. skarg złożonych w ramach postępowania egzekucyjnego,
   22. umorzenia i rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych,
   23. egzekucji z nieruchomości;
  2. podpisywania:
   1. przelewów z rachunków bankowych organu podatkowego, w tym zwrotów i nadpłat podatkowych - zgodnie z kartą wzorów podpisów,
   2. przelewów dotyczących zwrotów osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym do kwoty maksymalnego limitu kwoty zwrotu – zgodnie z kartą wzorów podpisów,
   3. księgowych dokumentów zwrotów nadpłat podatkowych i nadwyżek podatku od towarów i usług oraz rozliczeń wpływów podatkowych,
   4. arkuszy odwoławczych kierowanych do organu drugiej instancji,
   5. wewnętrznych poleceń przypisu/odpisu podatku,
   6. upomnień i tytułów wykonawczych,
   7. pism informacyjnych w zakresie udostępniania danych dotyczących podatników zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,
   8. dokumentów dotyczących rachunków bankowych w zakresie określonym w ustawie Ordynacja podatkowa,
   9. innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
  3. akceptowania wniosków i informacji dotyczących wymiany informacji w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku od wartości dodanej;
  4. akceptowanie zwrotów podatków i nadpłat do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy);
  5. określania i ustalania zobowiązań podatkowych, gdzie kwota zaniżenia tego zobowiązania (zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), różnica w kwocie straty lub kwota nadpłaty nie przekracza kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy);
  6. określania wysokości odsetek za zwłokę do kwoty 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy);
  7. podpisywania wniosków do sądu i prokuratury z wyłączeniem pism w sprawie wszczęcia postępowania sądowego;
  8. odraczania terminu płatności i rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowej do kwoty 100.000 zł należność główna wraz z odsetkami (słownie złotych: sto tysięcy) na okres nie dłuższy niż 1 rok;
  9. umarzania zaległości podatkowej do kwoty 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) należności głównej oraz odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej do kwoty 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) dla jednego podatnika w ciągu roku;
  10. podejmowania rozstrzygnięć w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazywanie środków zgromadzonych na rachunku VAT;
  11. podejmowania rozstrzygnięć w zakresie ustalania kosztów postępowania;
  12. podejmowania postanowień/zawiadomień o zaliczeniu wpłat i nadpłat podatkowych oraz nadwyżek podatku od towarów i usług;
  13. podejmowania decyzji i postanowień wydanych na skutek wniesionego przez podatnika odwołania lub zażalenia w ramach kwot, o których mowa w pkt 1 lit. t, pkt 5, 6, 8, 9;
  14. podejmowania postanowień w toku prowadzonego postępowania podatkowego oraz innych postanowień i pism, z wyłączeniem pism kierowanych do Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1);
  2. Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2);
  3. Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA);
  4. Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-1);
  5. Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-2);
  6. Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE);
  7. Działu Rachunkowości (SER-1);
  8. Referatu Rachunkowości (SER-2).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 06.05.2015 15:18 Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2020 11:16
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz