Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Dorota Kwas
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Marta Molga
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Agnieszka Kotlimowska

  Uprawnienia Naczelnika

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępców Naczelnika,
   2. Referatu Wsparcia.

  Zakres nadzoru Zastępców Naczelnika:

  Do zakresu nadzoru zastępców Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych
   na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB);
  2. Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1);
  3. Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2);
  4. Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3);
  5. Działu Kontroli Podatkowej (SKP);
  6. Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI);
  7. Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych (SKK);
  8. Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM).

  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1);
  2. Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2);
  3. Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA);
  4. Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-1);
  5. Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-2);
  6. Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE);
  7. Działu Rachunkowości (SER-1);
  8. Referatu Rachunkowości (SER-2).

  Uprawnienia Pierwszego Zastępcy Naczelnika

  Pierwszy Zastępca Naczelnika posiada uprawnienia do:

  1. podejmowania rozstrzygnięć w sprawach objętych właściwością nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym:
   1. określania i ustalania zobowiązań podatkowych, gdzie kwota zaniżenia tego zobowiązania (zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), różnica w kwocie straty lub kwota nadpłaty nie przekracza kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
   2. przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług,
   3. przedłużenia terminu załatwienia sprawy,
   4. przedłużania terminu zakończenia kontroli podatkowej,
   5. nadania lub odmowy oraz unieważnienia lub uchylenia z urzędu numeru identyfikacji podatkowej,
   6. rejestracji i wykreślania podatników podatku od towarów i usług,
   7. rejestracji podatników podatku akcyzowego,
   8. wszczynania, umarzania oraz odmowy wszczęcia postępowań podatkowych,
   9. nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
   10. pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, gdy nie spełnia on wymogów określonych przepisami prawa,
   11. wznawiania postępowań podatkowych,
   12. zawieszania i podejmowania postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych,
   13. przywracania uchybionych terminów,
   14. nałożenia kary porządkowej,
   15. stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,
   16. ustalania kosztów postępowania,
   17. w wyniku wniesionego przez podatnika odwołania lub zażalenia,
   18. postanowień w toku prowadzonego postępowania podatkowego oraz innych postanowień i pism, z wyłączeniem pism kierowanych do Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
  2. podpisywania:
   1. pism wyrażających stanowisko Naczelnika w postępowaniu zażaleniowym i odwoławczym,
   2. zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
   3. wniosków, postanowień, zarządzeń i pism w postępowaniach karnych skarbowych
    w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
   4. wniosków i informacji dotyczących wymiany informacji w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku od wartości dodanej,
   5. pism zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
   6. pism dotyczących kas rejestrujących,
   7. wniosków dotyczących rachunków bankowych,
   8. wniosków do sądu i prokuratury z wyłączeniem inicjujących wszczęcie postępowania,
   9. innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
  3. akceptowania:
   1. wniosków w sprawie zabezpieczenia przyszłych zobowiązań podatkowych,
   2. analiz dotyczących nadpłat w podatkach dochodowych do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
   3. analiz zasadności zwrotu w podatku od towarów i usług do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
   4. adnotacji w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty złożonych wraz z korektą do kwoty nadpłaty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy).

  Uprawnienia Drugiego Zastępcy Naczelnika

  Drugi Zastępca Naczelnika posiada uprawnienia do:

  1. podejmowania rozstrzygnięć w sprawach objętych właściwością nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym:
   1. określania i ustalania zobowiązań podatkowych, gdzie kwota zaniżenia tego zobowiązania (zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), różnica
    w kwocie straty, dochodu lub kwota nadpłaty nie przekracza kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
   2. określania wysokości odsetek za zwłokę do kwoty 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
   3. odraczania terminu płatności i rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowej do kwoty 100 000 zł należność główna wraz z odsetkami (słownie złotych: sto tysięcy) na okres nie dłuższy niż 1 rok,
   4. umarzania zaległości podatkowej do kwoty 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) należności głównej oraz odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej do kwoty 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) dla jednego podatnika w ciągu roku,
   5. wszczynania, umarzania oraz odmowy wszczęcia postępowań podatkowych,
   6. przywracania uchybionych terminów,
   7. przedłużania terminu załatwienia sprawy,
   8. zawieszania i podejmowania postępowań podatkowych,
   9. wznawiania postępowań podatkowych,
   10. przedłużenia terminu zwrotu w podatku od towarów i usług,
   11. wysokości karty podatkowej oraz indywidualnych obniżek stawki karty podatkowej,
   12. w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazywanie środków zgromadzonych na rachunku VAT,
   13. ustalania kosztów postępowania,
   14. o zaliczeniu wpłat i nadpłat podatkowych oraz nadwyżek podatku od towarów i usług do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
   15. wydanych na skutek wniesionego przez podatnika odwołania lub zażalenia,
   16. opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł,
   17. zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
   18. odpowiedzialności spadkobierców następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,
   19. zwalniania płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
   20. ograniczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy, płaconych przez podatników podatków dochodowych,
   21. wyłączania z określonej formy opodatkowania,
   22. stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,
   23. zabezpieczania przyszłych zobowiązań podatkowych,
   24. nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
   25. odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
   26. wstrzymywania wykonania decyzji,
   27. nałożenia kary porządkowej,
   28. umarzania postępowań egzekucyjnych, z wyłączeniem spraw podatkowych,
    w których organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem powyżej kwoty
    100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
   29. skarg złożonych w ramach postępowania egzekucyjnego,
   30. umorzenia i rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych,
   31. egzekucji z nieruchomości,
   32. zezwoleń dla podatku akcyzowego oraz zabezpieczeń podatku akcyzowego nie powodujących zmiany wysokości kwot zobowiązań podatkowych,
   33. ustalania dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych,
   34. określania i ustalania zobowiązań w podatku akcyzowym w obrocie krajowym i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
   35. wyrażenia zgody na stosowanie ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego,
   36. wyrażenia zgody na zdjęcie znaków akcyzy,
   37. przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy, pokrycia należności, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
   38. potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego generalnego i ryczałtowego,
   39. udzielania zezwolenia, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia zezwolenia: na prowadzenie składu podatkowego, na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący oraz zezwolenia wyprowadzenia,
   40. zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
   41. stwierdzenia/odmowy stwierdzenia oraz zwrotu/odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym w obrocie krajowym i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, podatku
    od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer
    do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
   42. wpisu podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, o zmianie wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz o wykreśleniu pośredniczącego podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych,
   43. przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne,
   44. odmowy uzupełnienia albo sprostowania decyzji,
   45. postanowień w toku prowadzonego postępowania podatkowego oraz innych postanowień i pism, z wyłączeniem pism kierowanych do Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
  2. podpisywania:
   1. pism wyrażających stanowisko Naczelnika w postępowaniu zażaleniowym
    i odwoławczym,
   2. przelewów z rachunku sum depozytowych - zgodnie z kartą wzorów podpisów
    do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
   3. przelewów dotyczących zwrotów osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym do kwoty maksymalnego limitu kwoty zwrotu – zgodnie z kartą wzorów podpisów,
   4. dokumentów zwrotów nadpłat podatkowych i nadwyżek podatku od towarów
    i usług oraz rozliczeń wpływów podatkowych,
   5. upomnień i tytułów wykonawczych,
   6. pism, zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
   7. wniosków do sądu o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej celem zabezpieczenia należności pieniężnych dochodzonych w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego,
   8. informacji oraz wniosków o udzielenie informacji, powiadomienia, odzyskania należności pieniężnych oraz podjęcia środków zabezpieczających należności pieniężnych przekazywanych do państw członkowskich,
   9. poleceń księgowania odpisu zaległości przedawnionych do kwoty 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) wraz z odsetkami,
   10. wniosków dotyczących rachunków bankowych,
   11. wniosków do sądu i prokuratury z wyłączeniem inicjujących wszczęcie postępowania,
   12. innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
  3. akceptowania:
   1. wniosków i informacji dotyczących wymiany informacji w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku od wartości dodanej;
   2. zwrotów podatków i nadpłat do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 06.05.2015 15:18 Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2021 09:26
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska