Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Radosław Słoniewski

  Pierwszy Zastępca Naczelnika
  Anna Miller

  Drugi Zastępca Naczelnika
  Jerzy Krekora

  I. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3) wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4) udziela pracownikom upoważnień;
  5) zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6) podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a) Zastępców Naczelnika,
  b) Referatu ds. Sekretariatu.

  II. Pierwszy Zastępca Naczelnika

  1. Do zakresu nadzoru Pierwszego Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:
  1) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru posiada uprawnienia do:
  1) podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
  a) odmowy i przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług,
  b) przedłużania terminu zakończenia kontroli podatkowej,
  c) rejestracji podatników dla celów podatku od towarów i usług,
  d) numeru identyfikacji podatkowej,
  e) umarzania postępowań podatkowych,
  f) przywracania uchybionych terminów,
  g) kary porządkowej;
  2) podpisywania:
  a) przelewów dotyczących nadpłat i zwrotów podatkowych do kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), a w przypadku nieobecności w pracy Naczelnika przelewów z rachunków bankowych organu podatkowego, w tym zwrotów i nadpłat podatkowych powyżej 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy) – zgodnie z kartą wzorów podpisów,
  b) decyzji o odmowie nadania oraz unieważnieniu lub uchyleniu z urzędu numeru identyfikacji podatkowej,
  c) informacji o wykreśleniu z rejestru podatników,
  d) arkuszy odwoławczych kierowanych do organu drugiej instancji,
  e) potwierdzeń zgłoszeń rejestracyjnych podatku od towarów i usług,
  f) dokumentów dotyczących postępowań karnych skarbowych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  g) wniosków i informacji dotyczących wymiany informacji w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku od wartości dodanej,
  h) wewnętrznych poleceń przypisu/odpisu podatku,
  i) pism informacyjnych w zakresie udostępniania danych dotyczących podatników zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,
  j) dokumentów dotyczących kas rejestrujących,
  k) dokumentów dotyczących rachunków bankowych w zakresie określonym w ustawie Ordynacja podatkowa,
  l) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
  3) akceptowania zwrotów podatków i nadpłat do kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy);
  4) podejmowania decyzji i postanowień wydanych na skutek wniesionego przez podatnika odwołania lub zażalenia;
  5) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie rejestracji dla celów podatku od towarów i usług;
  6) podejmowania decyzji merytorycznych oraz podpisywania wniosków do sądu i prokuratury dotyczących spraw z nadzorowanego pionu;
  7) podejmowania postanowień w toku prowadzonego postępowania podatkowego oraz innych postanowień i pism wychodzących z nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyłączeniem pism kierowanych do Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

  3. Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1) Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB);
  2) Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1);
  3) Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2);
  4) Trzeciego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3);
  5) Działu Kontroli Podatkowej i Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKP);
  6) Działu Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI);
  7) Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych (SKK).

  III. Drugi Zastępca Naczelnika

  1. Do zakresu nadzoru Drugiego Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:
  1) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  2. Drugi Zastępca Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru posiada uprawnienia do:
  1) podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
  a) wszczynania i umarzania postępowań podatkowych,
  b) przywracania uchybionych terminów,
  c) wznawiania postępowań podatkowych,
  d) zobowiązań podatkowych, strat, nadpłat oraz dochodu,
  e) odmowy zwrotu i przedłużenia terminu zwrotu w podatku od towarów i usług,
  f) wysokości karty podatkowej oraz indywidualnych obniżek stawki karty podatkowej,
  g) opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł,
  h) zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
  i) odpowiedzialności spadkobierców następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,
  j) zwalniania płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  k) ograniczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy, płaconych przez podatników podatków dochodowych,
  l) wyłączania z określonej formy opodatkowania,
  m) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,
  n) zabezpieczania przyszłych zobowiązań podatkowych,
  o) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
  p) ulg w sprawie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
  q) odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
  r) wstrzymywania wykonania decyzji,
  s) kary porządkowej,
  t) umarzania postępowań egzekucyjnych z wyłączeniem spraw podatkowych, w których organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem powyżej kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
  u) skarg złożonych w ramach postępowania egzekucyjnego,
  v) umorzenia i rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych,
  w) egzekucji z nieruchomości;
  2) podpisywania:
  a) przelewów z rachunków bankowych organu podatkowego, w tym zwrotów i nadpłat podatkowych - zgodnie z kartą wzorów podpisów,
  b) przelewów dotyczących zwrotów osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym do kwoty maksymalnego limitu kwoty zwrotu – zgodnie z kartą wzorów podpisów,
  c) księgowych dokumentów zwrotów nadpłat podatkowych i nadwyżek podatku od towarów i usług oraz rozliczeń wpływów podatkowych,
  d) arkuszy odwoławczych kierowanych do organu drugiej instancji,
  e) wewnętrznych poleceń przypisu/odpisu podatku,
  f) upomnień i tytułów wykonawczych,
  g) pism informacyjnych w zakresie udostępniania danych dotyczących podatników zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,
  h) dokumentów dotyczących rachunków bankowych w zakresie określonym w ustawie Ordynacja podatkowa,
  i) innych decyzji nie zastrzeżonych dla Naczelnika,
  j) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
  3) akceptowania wniosków i informacji dotyczących wymiany informacji w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku od wartości dodanej;
  4) akceptowania sprawozdań i informacji z zakresu rachunkowości;
  5) określania i ustalania zobowiązań podatkowych, gdzie kwota zaniżenia tego zobowiązania (zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), różnica w kwocie straty lub kwota nadpłaty nie przekracza kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy);
  6) określania wysokości odsetek za zwłokę do kwoty 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy);
  7) podejmowania decyzji merytorycznych oraz podpisywania wniosków do sądu i prokuratury dotyczących spraw z nadzorowanego pionu;
  8) odraczania terminu płatności i rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowej do kwoty 100.000 zł należność główna wraz z odsetkami (słownie złotych: sto tysięcy) na okres nie dłuższy niż 1 rok;
  9) umarzania zaległości podatkowej do kwoty 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) należności głównej oraz odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej do kwoty 30.000zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) dla jednego podatnika w ciągu roku;
  10) podejmowania postanowień/zawiadomień o zaliczeniu wpłat i nadpłat podatkowych oraz nadwyżek podatku od towarów i usług;
  11) podejmowania decyzji i postanowień wydanych na skutek wniesionego przez podatnika odwołania lub zażalenia w ramach kwot, o których mowa w pkt 1 lit. t, pkt 5, 6, 8, 9;
  12) podejmowania postanowień w toku prowadzonego postępowania podatkowego oraz innych postanowień i pism wychodzących z nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyłączeniem pism kierowanych do Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

  3. Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1) Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1);
  2) Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2);
  3) Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM);
  4) Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA);
  5) Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-1);
  6) Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-2);
  7) Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE);
  8) Działu Rachunkowości (SER-1);
  9) Referatu Rachunkowości (SER-2).
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 06.05.2015 15:18 Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2017 13:01
  Autor: Radosław Słoniewski - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Krystian Mazur