Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Radosław Słoniewski

  Pierwszy Zastępca Naczelnika
  Anna Miller

  Drugi Zastępca Naczelnika
  Jerzy Krekora

  I. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu
  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3)    wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4)    udziela pracownikom upoważnień;
  5)    zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6)    podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7)    sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a)    Zastępców Naczelnika,
  b)    Referatu Wsparcia.

  II. Pierwszy Zastępca Naczelnika
  1.    Do zakresu nadzoru Pierwszego Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:
  1) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.
  2.    Pierwszy Zastępca Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru posiada uprawnienia do:
  1)    podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
  a) odmowy i przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług,
  b) przedłużania terminu zakończenia kontroli podatkowej,
  c) rejestracji podatników dla celów podatku od towarów i usług,
  d) rejestracji podatników dla celów podatku akcyzowego,
  e) numeru identyfikacji podatkowej,
  f) wszczynania i umarzania postępowań podatkowych,
  g) wznawiania postępowań podatkowych,
  h) przywracania uchybionych terminów,
  i) zobowiązań podatkowych,
  j) kary porządkowej,
  k) stwierdzania wygaśnięcia decyzji,
  l) podejmowania rozstrzygnięć w zakresie ustalenia kosztów postepowania;
  2)    podpisywania:
  a) przelewów dotyczących nadpłat i zwrotów podatkowych do kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), a w przypadku nieobecności w pracy Naczelnika przelewów z rachunków bankowych organu podatkowego, w tym zwrotów i nadpłat podatkowych powyżej 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy) – zgodnie z kartą wzorów podpisów,
  b) decyzji o odmowie nadania oraz unieważnieniu lub uchyleniu z urzędu numeru identyfikacji podatkowej,
  c) informacji o wykreśleniu z rejestru podatników,
  d) arkuszy odwoławczych kierowanych do organu drugiej instancji,
  e) potwierdzeń zgłoszeń rejestracyjnych podatku od towarów i usług,
  f) potwierdzeń zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym,
  g) dokumentów dotyczących postępowań karnych skarbowych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  h) wniosków i informacji dotyczących wymiany informacji w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku od wartości dodanej,
  i) wewnętrznych poleceń przypisu/odpisu podatku,
  j) pism informacyjnych w zakresie udostępniania danych dotyczących podatników zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,
  k) dokumentów dotyczących kas rejestrujących,
  l) dokumentów dotyczących rachunków bankowych w zakresie określonym w ustawie Ordynacja podatkowa,
  m) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
  3)   akceptowania zwrotów podatków i nadpłat do kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy);
  4)   określania i ustalania zobowiązań podatkowych, gdzie kwota zaniżenia tego zobowiązania (zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), różnica w kwocie straty lub kwota nadpłaty nie przekracza kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy);
  5)    podejmowania decyzji i postanowień wydanych na skutek wniesionego przez podatnika odwołania lub zażalenia w ramach limitu, o którym mowa w pkt 4;
  6)    podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie rejestracji dla celów podatku od towarów i usług;
  7)    podpisywania wniosków do sądu i prokuratury;
  8)    podejmowania postanowień w toku prowadzonego postępowania podatkowego oraz innych postanowień i pism, z wyłączeniem pism kierowanych do Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
  3.    Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1)    Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB);
  2)    Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1);
  3)    Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2);
  4)    Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3);
  5)    Działu Kontroli Podatkowej (SKP);
  6)    Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI);
  7)    Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych (SKK);
  8)    Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM).

  III. Drugi Zastępca Naczelnika
  1.    Do zakresu nadzoru Drugiego Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:
  1)    prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2)    efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3)    prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  2.    Drugi Zastępca Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru posiada uprawnienia do:
  1)    podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
  a)    wszczynania i umarzania postępowań podatkowych,
  b)    przywracania uchybionych terminów,
  c)    wznawiania postępowań podatkowych,
  d)    zobowiązań podatkowych, strat, nadpłat oraz dochodu,
  e)    odmowy zwrotu i przedłużenia terminu zwrotu w podatku od towarów i usług,
  f)      wysokości karty podatkowej oraz indywidualnych obniżek stawki karty podatkowej,
  g)    opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł,
  h)    zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
  i)    odpowiedzialności spadkobierców następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,
  j)    zwalniania płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  k)    ograniczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy, płaconych przez podatników podatków dochodowych,
  l)     wyłączania z określonej formy opodatkowania,
  m)   stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,
  n)    zabezpieczania przyszłych zobowiązań podatkowych,
  o)    nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
  p)    ulg w sprawie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
  q)    odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
  r)     wstrzymywania wykonania decyzji,
  s)    kary porządkowej,
  t)     umarzania postępowań egzekucyjnych z wyłączeniem spraw podatkowych, w których organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem powyżej kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
  u)    skarg złożonych w ramach postępowania egzekucyjnego,
  v)     umorzenia i rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych,
  w)    egzekucji z nieruchomości;
  2)    podpisywania:
  a)    przelewów z rachunków bankowych organu podatkowego, w tym zwrotów i nadpłat podatkowych - zgodnie z kartą wzorów podpisów,
  b)    przelewów dotyczących zwrotów osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym do kwoty maksymalnego limitu kwoty zwrotu – zgodnie z kartą wzorów podpisów,
  c)    księgowych dokumentów zwrotów nadpłat podatkowych i nadwyżek podatku od towarów i usług oraz rozliczeń wpływów podatkowych,
  d)   arkuszy odwoławczych kierowanych do organu drugiej instancji,
  e)   wewnętrznych poleceń przypisu/odpisu podatku,
  f)    upomnień i tytułów wykonawczych,
  g)   pism informacyjnych w zakresie udostępniania danych dotyczących podatników zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,
  h)   dokumentów dotyczących rachunków bankowych w zakresie określonym w ustawie Ordynacja podatkowa,
  i)    innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
  3) akceptowania wniosków i informacji dotyczących wymiany informacji w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku od wartości dodanej;
  4) określania i ustalania zobowiązań podatkowych, gdzie kwota zaniżenia tego zobowiązania (zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), różnica w kwocie straty lub kwota nadpłaty nie przekracza kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy);
  5) określania wysokości odsetek za zwłokę do kwoty 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy);
  6) podpisywania wniosków do sądu i prokuratury;
  7) odraczania terminu płatności i rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowej do kwoty 100.000 zł należność główna wraz z odsetkami (słownie złotych: sto tysięcy) na okres nie dłuższy niż 1 rok;
  8) umarzania zaległości podatkowej do kwoty 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) należności głównej oraz odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej do kwoty 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) dla jednego podatnika w ciągu roku;
  9) podejmowania rozstrzygnięć w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazywanie środków zgromadzonych na rachunku VAT;
  10) podejmowania rozstrzygnięć w zakresie ustalania kosztów postępowania;
  11) podejmowania postanowień/zawiadomień o zaliczeniu wpłat i nadpłat podatkowych oraz nadwyżek podatku od towarów i usług;
  12) podejmowania decyzji i postanowień wydanych na skutek wniesionego przez podatnika odwołania lub zażalenia w ramach kwot, o których mowa w pkt 1 lit. t, pkt 4, 5, 7, 8;
  13) podejmowania postanowień w toku prowadzonego postępowania podatkowego oraz innych postanowień i pism, z wyłączeniem pism kierowanych do Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

  3.    Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1)    Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1);
  2)    Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2);
  3)    Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA);
  4)    Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-1);
  5)    Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-2);
  6)    Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE);
  7)    Działu Rachunkowości (SER-1);
  8)    Referatu Rachunkowości (SER-2).
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 06.05.2015 15:18 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2019 09:51
  Autor: Radosław Słoniewski - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska