Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Budynek urzędu (z przyczyn niezależnych od niego), nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 

  W budynku brak jest windy, dlatego przyjęta została zasada, że obsługa tej grupy klientów prowadzona jest w pokojach znajdujących się na parterze budynku.

  Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się (osoby uprawnione - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (jt. Dz.U. z 2017, poz. 1824) i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w urzędzie mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, w szczególności:
  1. korzystanie z poczty elektronicznej i elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  2. przesyłanie faksów,
  3. tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

  W urzędzie zatrudnieni są pracownicy posiadający umiejętność posługiwania się w podstawowym zakresie językiem migowym.

  Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, a w przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych do współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.

  Osoby uprawnione w kontaktach z urzędem mogą korzystać również z pomocy:

  • osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw,
  • tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

  Aby skorzystać z pomocy tłumacza, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę do urzędu w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, podając sprawę lub zgłosić problem do załatwienia w urzędzie, wskazując termin wizyty i wybraną metodę komunikowania się (nie dotyczy to sytuacji nagłych).

  W sytuacjach nagłych, osoba mająca trudności w komunikowaniu się może zgłosić się do pracownika na Sali Obsługi Podatników 130, który zobowiązany jest udzielić pomocy.
  Chęć skorzystania z pomocy należy zgłosić:
  na adres:
  Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
  ul. Zbrowskiego 106
  26-615 Radom

  lub
  1. e-mail: 1us.radom@mf.gov.pl,
  2. telefonicznie na nr: 48 36 81 403,
  3. faksem na nr: 48 36 81 498,
  4. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

  W zakresie obsługi osób niepełnosprawnych budynek Urzędu posiada:

  • miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • wejście do budynku urzędu jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów utrudniających poruszanie się,
  • Sala Obsługi Podatników spełnia standardy obsługi osób niepełnosprawnych - możliwość swobodnego dojazdu wózkiem inwalidzkim do poszczególnych stanowisk pracy - przy dwóch stanowiskach pracy obniżone zostały lady, co ułatwia obsługę osób niepełnosprawnych,
  • na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.