Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik - Urszula Musińska

  Zakres zadań i nadzoru Naczelnika Urzędu:

  1. Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności Naczelnika Urzędu wynikających z zakresu sprawowanego nadzoru należy, w szczególności:
   1. ustalanie kierunków realizacji zadań Urzędu;
   2. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach należności podatkowych i nie podatkowych;
   3. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania
    terminów płatności zobowiązań;
   4. występowanie z wnioskami dotyczącymi przymusowego doprowadzenia uczestników postępowania karnego skarbowego;
   5. reprezentowanie Urzędu;
   6. udzielanie pracownikom upoważnień w trybie art.143 ustawy Ordynacja podatkowa;
   7. udzielanie pracownikom imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli podatkowej;
   8. wykonywanie funkcji organu podatkowego i egzekucyjnego;
   9. bieżące nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych.
  2. Naczelnik Urzędu podpisuje pisma związane z realizacją wymienionych obowiązków i kompetencji oraz wszystkie decyzje i pisma nie przekazane do kompetencji kierowników
   komórek organizacyjnych Urzędu.
  3. Naczelnik Urzędu wydaje dokumenty procesowe w formie instrukcji.
  4. Do wyłącznej kompetencji Naczelnika Urzędu zastrzeżone są następujące sprawy:
   1. informowanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o ujawnionych przez Urząd działaniach , mających na celu wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
   2. podpisywanie sprawozdań statystycznych przedstawiających wyniki działalności urzędu;
   3. podpisywanie pism i informacji adresowanych do:
    • Izby Skarbowej,
    • organów administracji publicznej i samorządowej,
    • NIK i innych organów kontroli, prokuratury, sądów,
    • stron w sprawie skarg i wniosków,
    • innych adresatów, jeżeli w konkretnej sprawie wniesione zostało takie zastrzeżenie;
   4. podpisywanie upoważnień do kontroli;
   5. powoływanie pełnomocników, zespołów lub komisji;
   6. powierzanie pracownikom urzędu dodatkowych wydzielonych zadań, w szczególności z zakresu:
    • koordynowania realizacji kontroli zarządczej,
    • administrowania bezpieczeństwem informacji,
    • ochrony informacji niejawnych,
    • służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
    • innych spraw wynikających z zakresu i rozmiaru realizowanych zadań;
   7. podpisywanie innych dokumentów o zasadniczym znaczeniu dla działalności urzędu.
  5. Naczelnik Urzędu bezpośrednio nadzoruje funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych:
  6. Naczelnik Urzędu nadzoruje bezpośrednio załatwianie spraw z zakresu:
   1. koordynowania realizacji kontroli zarządczej w urzędzie skarbowym;
   2. administrowania bezpieczeństwem informacji;
   3. służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
   4. odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej.

  Sprawowanie zastępstwa:

  1. Naczelnika Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje w pierwszej kolejności Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Orzecznictwa;
  2. w czasie jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu oraz Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Orzecznictwa zastępstwo obejmuje Kierownik Referatu ds. Kontroli Podatkowej, Wymiany Informacji Międzynarodowej i Spraw Karnych Skarbowych;
  3. w czasie jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu oraz Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Orzecznictwa i Kierownika Referatu ds. Kontroli Podatkowej, Wymiany Informacji Międzynarodowej i Spraw Karnych Skarbowych zastępstwo obejmuje wyznaczony przez Naczelnika pracownik Urzędu.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 10:00 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2020 15:18
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska