Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Urszula Musińska

   

  I. Zakres zadań i nadzoru Naczelnika Urzędu:
  1.Naczelnik Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i realizacji zadań Urzędu Skarbowego.
  Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności Naczelnika Urzędu wynikających z zakresu sprawowanego nadzoru należy,
  w szczególności:
  1) ustalanie kierunków realizacji zadań Urzędu;
  2) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach należności podatkowych i nie podatkowych;
  3) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania
  terminów płatności zobowiązań;
  4) występowanie z wnioskami dotyczącymi przymusowego doprowadzenia uczestników postępowania karnego skarbowego;
  5) reprezentowanie Urzędu;
  6) udzielanie pracownikom upoważnień w trybie art.143 ustawy Ordynacja podatkowa;
  7) udzielanie pracownikom imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli podatkowej;
  8) wykonywanie funkcji organu podatkowego i egzekucyjnego;
  9) bieżące nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych.
  2. Naczelnik Urzędu podpisuje pisma związane z realizacją wymienionych obowiązków i kompetencji oraz
  wszystkie decyzje i pisma nie przekazane do kompetencji kierowników
  komórek organizacyjnych Urzędu.
  3. Naczelnik Urzędu wydaje dokumenty procesowe w formie instrukcji.
  4. Do wyłącznej kompetencji Naczelnika Urzędu zastrzeżone są następujące sprawy:
  1) informowanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o ujawnionych przez Urząd działaniach , mających
  na celu wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
  nieujawnionych źródeł;
  2) podpisywanie sprawozdań statystycznych przedstawiających wyniki działalności urzędu;
  3) podpisywanie pism i informacji adresowanych do:
  a) Izby Skarbowej,
  b) organów administracji publicznej i samorządowej,
  c) NIK i innych organów kontroli, prokuratury, sądów,
  d) stron w sprawie skarg i wniosków,
  e) innych adresatów, jeżeli w konkretnej sprawie wniesione zostało takie zastrzeżenie;
  4) podpisywanie upoważnień do kontroli;
  5) powoływanie pełnomocników, zespołów lub komisji;
  6) powierzanie pracownikom urzędu dodatkowych wydzielonych zadań, w szczególności z zakresu:
  a) koordynowania realizacji kontroli zarządczej,
  b) administrowania bezpieczeństwem informacji,
  c) ochrony informacji niejawnych,
  d) służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  e) innych spraw wynikających z zakresu i rozmiaru realizowanych zadań;
  7) podpisywanie innych dokumentów o zasadniczym znaczeniu dla działalności urzędu.
  5. Naczelnik Urzędu bezpośrednio nadzoruje funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych:
  6. Naczelnik Urzędu nadzoruje bezpośrednio załatwianie spraw z zakresu:
  1) koordynowania realizacji kontroli zarządczej w urzędzie skarbowym;
  2) administrowania bezpieczeństwem informacji;
  3) służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4) odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej.

  II. Sprawowanie zastępstwa:
  1)    Naczelnika Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje w pierwszej kolejności Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Orzecznictwa;
  2)    w czasie jednoczesnej  nieobecności Naczelnika Urzędu oraz Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Orzecznictwa zastępstwo obejmuje Kierownik Referatu ds. Kontroli Podatkowej, Wymiany Informacji Międzynarodowej i Spraw Karnych Skarbowych;
  3)    w czasie jednoczesnej  nieobecności Naczelnika Urzędu oraz Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Orzecznictwa i Kierownika Referatu ds. Kontroli Podatkowej, Wymiany Informacji Międzynarodowej i Spraw Karnych Skarbowych zastępstwo obejmuje wyznaczony przez Naczelnika pracownik Urzędu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 10:00 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2019 17:18
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Michał Grubka