Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  UZYSKANIE WYPISÓW Z REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH
  1.    Co należy zrobić

  Wnioski o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz inne dokumenty, z wyjątkiem wniosku o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia, są przesyłane przy użyciu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr.
  Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzony jest przez Szefa krajowej Administracji Skarbowej.
  Wnioskować o wpis z ww. rejestru może każdy, kto jest zainteresowany, a więc podmiot legitymujący się zarówno interesem prawnym, jak i faktycznym.
  Podane informacje we wskazanym przez ubiegającego się o wpis zakresie nie naruszają przepisów o tajemnicy skarbowej.
  Aby uzyskać wypis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych należy złożyć wniosek w postaci:
  - elektronicznej na elektroniczna skrzynkę podawczą Urzędu Skarbowego,
  - papierowej – w Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
       2. Opłaty
  Opłata za wydanie wypisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych wynosi 50 zł.
  3.    Realizacja
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach analizuje dokumenty pod względem formalno – prawnym. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku wzywa do ich uzupełnienia. Jeżeli wniosek jest kompletny Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje wypis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych bez zbędnej zwłoki.
  4.    Środki odwoławcze
  Nie przysługują.
  5.    Podstawa prawna
  - ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1314 z późn. zm.),
  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.),
  - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1287) w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych.