Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik – Tomasz Sadowski
  2. Zastępca Naczelnika – Karolina Pisarska

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   a) Zastępcy Naczelnika,
   b) Referatu Wsparcia,
   c) Referatu Obsługi Bezpośredniej,
   d) Referatu Spraw Wierzycielskich,
   e) Referatu Egzekucji Administracyjnej,
   f) Referatu Rachunkowości.

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego

  1. Do zakresu nadzoru Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:
   a) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
   b) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
   c) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.
  1. Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   a) Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
   b) Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
   c) Referatu Kontroli Podatkowej;
   d) Wieloosobowego Stanowiska ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
   e) Referatu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier;
   f) Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
   g) Wieloosobowego Stanowiska ds. Podatków Majątkowych i Sektorowych.

  Zakres stałych uprawnień Zastępcy Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych, kierujących wieloosobowymi stanowiskami i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska w określonych sprawach określa Rozdział 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Ciechanowie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 10:12 Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2023 13:32
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Kinga Bartoszek