Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Tomasz Sadowski

  Zastępca Naczelnika
  Marek Saganek

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;

  2)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;

  3)    wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;

  4)    udziela pracownikom upoważnień;

  5)    zatwierdza plany kontroli podatkowej;

  6)    podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;

  7)    sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  a) Zastępcy Naczelnika,

  b) Referatu Wsparcia,

  c) Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających,

  d) Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających,

  e) Referatu Kontroli Podatkowej,

  f) Wieloosobowego Stanowiska ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej,

  g) Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego

  1. Do zakresu nadzoru Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:

  1)    prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;

  2)    efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;

  3)    prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  2. Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  a) Działu Obsługi Bezpośredniej,

  b) Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych,

  c) Referatu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier,

  d) Referatu Spraw Wierzycielskich,

  e) Działu Egzekucji Administracyjnej,

  f) Referatu Rachunkowości.

  Zakres stałych uprawnień Zastępcy Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych, kierujących wieloosobowymi stanowiskami i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska w określonych sprawach określa Rozdział 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego  w Ciechanowie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 10:12 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 12:48
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska