Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Tomasz Sadowski

  Zastępca Naczelnika
  Marek Saganek


  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a) Zastępcy Naczelnika,
  b) Referatu ds. Sekretariatu,
  c) Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających,
  d) Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających,
  e) Referatu Kontroli Podatkowej i Wymiany Informacji Międzynarodowej,
  f) Wieloosobowego Stanowiska ds. Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników,
  g) Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego

  1. Do zakresu nadzoru Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:
  1) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism niezastrzeżonych do właściwości Naczelnika.
  2. Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a) Referatu Spraw Wierzycielskich,
  b) Działu Egzekucji Administracyjnej,
  c) Referatu Rachunkowości,
  d) Referatu Orzecznictwa,
  e) Referatu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier,
  f) Działu Obsługi Bezpośredniej.

  Zakres stałych uprawnień Zastępcy Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska w określonych sprawach określa Rozdział 6 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Ciechanowie.


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 10:12 Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2017 13:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Michał Grubka