Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Edyta Waligóra

  Zastępca Naczelnika
  Elżbieta Graczykowska

   

  Naczelnik wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych, kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy i pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach pracy.
  Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania służbowego, podziału zadań i  indywidualnej odpowiedzialności za ich realizację.
  Ustala się wzajemne zastępstwo członków kierownictwa Urzędu:
  1) w czasie nieobecności Naczelnika Urzędu zastępstwo obejmuje Zastępca Naczelnika;
  2) w czasie nieobecności Naczelnika Urzędu i Zastępcy zastępstwo obejmuje upoważniony pracownik;
  3) fakt powierzenia zastępstwa winien być przekazany na piśmie przechowywanym
  w aktach osoby upoważnionej.

  Zakres nadzoru sprawowanego przez Naczelnika i jego Zastępcę
  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3) wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4) udziela pracownikom upoważnień;
  5) zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6) podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a) Zastępcy Naczelnika,
  b) Referatu ds. Sekretariatu(SWS),
  c) Referatu Spraw Wierzycielskich(SEW),
  d) Działu Egzekucji Administracyjnej(SEE),
  e) Działu Rachunkowości(SER);
  f) Referatu Likwidacji Towarów( SEL).

  Do zakresu nadzoru zastępcy Naczelnika należy w szczególności:
  1) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.
  2. Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1) Działu Obsługi Bezpośredniej(SOB);
  2) Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1);
  3) Referatu Orzecznictwa(SPV-2);
  4) Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1);
  5) Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2);
  6) Referatu Kontroli Podatkowej i Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKP);
  7) Referatu Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI);
  8) Wieloosobowego Stanowiska d/s Karnych Skarbowych (SKK).

  Zakres stałych uprawnień Zastępcy Naczelnika

  Zastępca Naczelnika:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach objętych właściwością nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym:
  a) określanie wysokości zobowiązań podatkowych i wysokości odsetek za zwłokę,
  b) ustalanie zobowiązań podatkowych,
  c) orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,
  d) orzekanie w sprawach nadpłat,
  e) nadawanie NIP, odmowa nadania NIP, uchylanie NIP z urzędu oraz unieważnianie NIP,
  f) rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE,
  g) przywracanie uchybionych terminów w oparciu o art. 162 ustawy Ordynacja podatkowa,
  h) wznawianie postępowań podatkowych,
  i) przedłużanie terminów zwrotu podatku,
  j) orzekanie w zakresie kar porządkowych;
  2) podpisuje:
  a) decyzje i postanowienia wydawane przez nadzorowane komórki organizacyjne,
  b) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, VAT UE,
  c) arkusze odwoławcze,
  d) pisma nie posiadające charakteru rozstrzygnięcia i nie zastrzeżone do właściwości Naczelnika;
  3) akceptuje:
  a) zwroty podatku VAT do kwoty 100 000 zł,
  b) zwroty podatku dochodowego od osób fizycznych powyżej 20.000 zł,
  c) zwroty podatku dochodowego od osób prawnych powyżej 10.000 zł,
  d) zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
  e) wnioski dotyczące zwrotu VAT,
  f) wnioski o stwierdzenie nadpłaty,
  g) wnioski o odstąpienie od czynności sprawdzających.

  Zakres upoważnień Naczelnika do wykonywania zadań z zakresu spraw pracowniczych w stosunku do obsługujących go pracowników świadczących pracę w komórkach organizacyjnych Urzędu Skarbowego

  W zakresie obsługi kadrowej Naczelnik upoważniony jest do:
  1) zatwierdzania planów urlopowych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  2) udzielania urlopów wypoczynkowych, przesunięcia terminów urlopów wypoczynkowych w danym roku oraz za dany rok na następny, a także odwołania pracownika z urlopu i zwolnienia od pracy wychowującego dziecko do lat 14;
  3) wstępnej kontroli oraz przekazywania do Izby zwolnień lekarskich i oświadczenia do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania przez pracownika opieki nad 16  
  dzieckiem lub innych chorym członkiem rodziny;
  4) wyrażania zgody na indywidualny rozkład czasu pracy w wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek pracownika;
  5) zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych;
  6) podpisywania poleceń wyjazdów służbowych, w tym wyrażania zgody na odbycie podróży samochodem prywatnym oraz wyrażania zgody na rozpoczęcie/zakończenie podróży w miejscowości zamieszkania pracownika;
  7) nadawania i odbierania uprawnień do przetwarzania danych osobowych;
  8) zatwierdzania opisów stanowisk pracy;
  9) podpisywania zakresów czynności wszystkich pracowników;
  10) zatwierdzania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego;
  11) podpisywania zaświadczeń o zatrudnieniu;
  12) zawierania umów z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie staży lub praktyki;
  13) podpisywania opinii po odbytych stażach, praktykach.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:20 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 10:40
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Justyna Pasieczyńska
  Rejestr zmian