Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Edyta Waligóra
  2. Zastępca Naczelnika - Elżbieta Graczykowska

  Naczelnik wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych, kierujących wieloosobowymi stanowiskami.
  Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania służbowego, podziału zadań i indywidualnej odpowiedzialności za ich realizację.

  Ustala się wzajemne zastępstwo członków kierownictwa Urzędu:

  1. Naczelnika zastępuje Zastępca Naczelnika;
  2. Zastępcę Naczelnika zastępuje Naczelnik;
  3. w przypadku jednoczesnej nieobecności Naczelnika i Zastępcy Naczelnika zastępstwo obejmuje upoważniony przez Naczelnika kierownik komórki organizacyjnej.

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępcy Naczelnika,
   2. Referatu Wsparcia,
   3. Referatu Obsługi Bezpośredniej,
   4. Referatu Spraw Wierzycielskich,
   5. Działu Egzekucji Administracyjnej,
   6. Działu Rachunkowości.

  Do zakresu nadzoru Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika;
  4. Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
   2. Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych;
   3. Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
   4. Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
   5. Referatu Kontroli Podatkowej;
   6. Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
   7. Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  Zakres stałych uprawnień Zastępcy Naczelnika

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach:
   1. określania wysokości zobowiązań podatkowych i wysokości odsetek za zwłokę,
   2. ustalania zobowiązań podatkowych,
   3. orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,
   4. orzekania w sprawach nadpłat,
   5. nadawania NIP, odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważniania NIP,
   6. rejestrowania i wykreślania z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE,
   7. przywracania uchybionych terminów w oparciu o art. 162 ustawy Ordynacja podatkowa,
   8. wznawiania postępowań podatkowych,
   9. przedłużania terminów zwrotu podatku,
   10. orzekania w zakresie kar porządkowych;
  2. podpisuje:
   1. decyzje i postanowienia wydawane przez nadzorowane komórki organizacyjne,
   2. potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, VAT UE,
   3. postanowienia o zawieszeniu kontroli podatkowej,
   4. postanowienia o podjęciu zawieszonej kontroli podatkowej,
   5. postanowienia o zmianie terminu zakończenia kontroli podatkowej,
   6. pod względem merytorycznym rozliczenia kosztów podróży na druku delegacji służbowej Naczelnika, kierowników bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych,
   7. inne pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia i niezawierające stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
  3. akceptuje:
   1. zwroty podatku od towarów i usług do kwoty 100 tys. zł,
   2. zwroty podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 50 tys. zł,
   3. zwroty podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 50 tys. zł,
   4. zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
   5. wnioski dotyczące zwrotu VAT,
   6. wnioski o stwierdzenie nadpłaty,
   7. wnioski o odstąpienie od czynności sprawdzających,
   8. wnioski o odstąpienie od wszczęcia postępowania podatkowego.

  W zakresie obsługi kadrowej Naczelnik upoważniony jest do:

  1. zatwierdzania planów urlopowych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  2. udzielania urlopów wypoczynkowych, przesunięcia terminów urlopów wypoczynkowych w danym roku oraz za dany rok na następny, a także odwołania pracownika z urlopu i zwolnienia od pracy wychowującego dziecko do lat 14;
  3. wstępnej weryfikacji oraz przekazywania do Izby oświadczeń do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania przez pracownika opieki na dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny;
  4. wyrażania zgody na indywidualny rozkład czasu pracy w wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek pracownika;
  5. zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych;
  6. podpisywania poleceń wyjazdów służbowych, w tym wyrażania zgody na odbycie podróży samochodem prywatnym oraz wyrażania zgody na rozpoczęcie/zakończenie podróży w miejscowości zamieszkania pracownika;
  7. podpisywania legitymacji służbowych dla pracowników/funkcjonariuszy;
  8. podpisywania skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe;
  9. zatwierdzania opisów stanowisk pracy;
  10. podpisywania zakresów czynności wszystkich pracowników;
  11. zatwierdzania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego;
  12. podpisywania zaświadczeń o zatrudnieniu;
  13. zawierania umów z Powiatowym Urzędem Pracy oraz z innymi organizacjami/instytucjami w sprawie staży z zastrzeżeniem, że staże odbywają się bezkosztowo i nie wywołują dodatkowych zobowiązań w stosunku do w/w organizacji, osób z którymi zawierane są umowy o odbywanie stażu; w przypadku, gdy umowy w sprawie staży skutkują zaciągnięciem zobowiązania niezbędne jest uzyskanie zgody Dyrektora;
  14. zawierania umów w sprawie odbywania nieodpłatnych praktyk uczniowskich i studenckich z wyłączeniem praktyk studenckich w ramach Rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  15. zawierania umów w sprawie odbywania płatnych praktyk studenckich/absolwenckich (zgodnie z określonym przez Dyrektora limitem liczby praktykantów) z wyłączeniem praktyk studenckich w ramach rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  16. podpisywania opinii po odbytych stażach, praktykach.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:20 Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2020 14:12
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian