Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Naczelnika Urzędu Skarbowego powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiada przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie za prawidłową i terminową realizację zadań, które wykonuje przy pomocy Urzędu Skarbowego.

  Zakres działania, terytorialny zasięg i organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności:

  1. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 505, z późn. zm.);
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.);
  3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.);
  4. zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MF z 2019r. poz. 12 z poźn. zm.);
  5. rozporządzenie Ministra Finansów dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2371, z późn. zm.);
  6. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno- skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393);
  7. przepisy odrębne;
  8. regulamin organizacyjny Urzędu
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.07.2018 Data publikacji: 10.07.2018 14:48 Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2020 12:41
  Autor: Anette Tomkiewicz Osoba publikująca: Anette Tomkiewicz Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian