Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 r. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w tutejszym urzędzie mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1. tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2. korzystania z poczty elektronicznej,
  3. przesyłania faksów.

  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taka potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnej, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu lub e-maila), co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:

  Urząd Skarbowy w Legionowie
  ul. marsz. J. Piłsudskiego 43c
  05-120 Legionowo

  lub
  1. na adres e-mail: us.legionowo@mf.gov.pl
  2. telefonicznie: 22 768 66 13
  3. faxu: 22 768 66 66

  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).

  W zakresie obsługi osób niepełnosprawnych budynek Urzędu posiada:

  • oznakowany i pozbawiony progów ciąg komunikacyjny,
  • na parterze budynku węzeł sanitarny przystosowany dla osób poruszających się na wózkach,
  • wyznaczone i oznakowane w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla wózków.

  W związku z brakiem windy, klienci niepełnosprawni obsługiwani są na parterze budynku przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych.