Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala tel. 29 64 52 000

  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel.  29 64 52 080

  Wieloosobowe Stanowisko ds. WsparciaSWW

  • Kierujący stanowiskiem tel.  29 64 52 004
  • kancelaria tel. 29 64 52 027

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu tel. 29 64 52 038
  • księgowość podatku VAT tel. 29 64 52 085
  • księgowość zwrotu z podatku VAT tel. 29 64 52 085
  • księgowość podatku PIT tel. 29 64 52 014
  • księgowość podatku CIT tel. 29 64 52 085
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 29 64 52 035
  • •    księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 29 64 52 035
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 29 64 52 038
  • księgowość podatku PPL tel. 29 64 52 035
  • księgowość podatku PIT – 4  tel. 29 64 52 035

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel. 29 64 52 043
  • sprawy związane z egzekucją administracyjną tel. 29 645 20 10, 29 64 52 019, 29 64 52 095

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich    SEW

  • Kierujący stanowiskiem tel.  29 64 52 073
  • sprawy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 29 64 52 051
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 29 64 52 072
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 29 64 52 051
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 29 64 52 051
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wpisów i zaświadczeń z centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 29 64 52 051
  • wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis  tel. 29 64 52 051
    

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej    SKI

  • Kierujący stanowiskiem tel.  29 64 52 013
  • rejestracja i aktualizacja danych identyfikacyjnych i rejestracyjnych podmiotów gospodarczych tel. 29 64 52 013, 29 64 52 034
    

  Referat Obsługi Bezpośredniej    SOB

  • Kierownik referatu tel. 29 64 52 015
  • obsługa bieżąca z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych tel. 29 64 52 088
  • obsługa bieżąca z zakresu podatku od towarów i usług tel. 29 64 52 021
  • wydawanie zaświadczeń, za wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych tel. 29 64 52 006
  • podatek od spadków i darowizn tel. 29 64 52 046
  • podatek od czynności cywilnoprawnych tel. 29 64 52 006
  • potwierdzanie profilu zaufanego tel. 29 64 52 046
  • kasy rejestrujące tel. 29 64 52 021

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierownik referatu tel. 29 64 52 039
  • sprawy związane z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi tel. 29 64 52 023, 29 64 52 076; 29 64 52 076, 29 64 52 077
  • Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA
  • Kierownik działu tel. 29 64 52 026
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 29 64 52 030, 20 64 52 024
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 29 64 52 030, 20 64 52 024
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 29 64 52 012, 20 64 52 029
  • wymiana informacji podatkowych tel. 29 64 52 011, 20 64 52 012
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 29 64 52 011, 20 64 52 029

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  •  Kierownik referatu tel. 29 64 52 040
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 29 64 52 047, 29 64 52 045
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe tel. 20 64 52 033
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 15:19 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2019 13:46
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anna Sieczkowska