Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Dorota Łaska

  Zastępca Naczelnika
  Beata Grudzińska

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu  i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  a) Zastępcy Naczelnika,
  b) Wieloosobowego stanowiska ds. Wsparcia,
  c) Wieloosobowego Stanowiska ds. Wierzycielskich,
  d) Referatu Egzekucji Administracyjnej,
  e) Referatu Rachunkowości.

  Do zakresu nadzoru Zastępy Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika;
  4. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  a) Referatu Obsługi Bezpośredniej;
  b) Referatu Podatków Dochodowych i Podatku do Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych;
  c) Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  d) Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli Podatkowej;
  e) Wieloosobowego Stanowiska ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
  f) Jednoosobowego Stanowisko ds. Karnych Skarbowych.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 14:26 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 10:17
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska