Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Dorota Łaska
  2. Zastępca Naczelnika - Anna Płocienicka

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępcy Naczelnika,
   2. Wieloosobowego Stanowiska ds. Wsparcia,
   3. Wieloosobowego Stanowiska ds. Wierzycielskich,
   4. Referatu Egzekucji Administracyjnej,
   5. Referatu Rachunkowości.

  Do zakresu nadzoru Zastępy Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika;
  4. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Referatu Obsługi Bezpośredniej;
   2. Referatu Podatków Dochodowych i Podatku do Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych;
   3. Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
   4. Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli Podatkowej;
   5. Wieloosobowego Stanowiska ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
   6. Jednoosobowego Stanowisko ds. Karnych Skarbowych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 14:26 Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2022 10:27
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz