Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Dorota Łaska

  Zastępca Naczelnika
  Beata Grudzińska

  I. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

  1. Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i realizacji zadań Urzędu. Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności Naczelnika wynikających z zakresu sprawowanego nadzoru należy w szczególności:
  1) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych;
  2) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3) zatwierdzanie sposobu wykorzystania wyników analiz przeprowadzonych przez komórkę organizacyjną ds. analiz i planowania;
  4) wprowadzanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze zarządczym;
  5) rozstrzyganie w sprawach wyłączenia pracownika;
  6) udzielanie pracownikom upoważnień;
  7) podpisywanie:
  a) pism przekazujących informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom,
  b) deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości oraz wywozu śmieci,
  c) pism, faktur, rachunków dotyczących wynajmu powierzchni użytkowanych w Urzędzie,
  d) dokumentacji dotyczącej dokonywania zakupów towarów i usług w przypadku awarii,
  e) na okładce bloczku druków kwitariuszy przychodowych K-103, otrzymanych z Izby,
  f) ksiąg druków ścisłego zarachowania prowadzonych przez Urząd;
  8) kontrola merytoryczna:
  a) wniosków i wykazów dotyczących dodatków kontrolerskich,
  b) wykazów wynagrodzeń prowizyjnych,
  c) rozliczeń ryczałtów na jazdy lokalne pracowników,
  d) rozliczania kosztów podróży na druku delegacji służbowej;
  9) bieżące nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych.
  2. Naczelnik podpisuje pisma związane z realizacją wymienionych obowiązków i kompetencji.  II. ZASTĘPCA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

  1. Do obowiązków i odpowiedzialności Zastępcy Naczelnika wynikających z zakresu wykonywanych zadań, sprawowanego nadzoru, kontroli zarządczej należy w szczególności:
  1) efektywność pracy podległych komórek organizacyjnych;
  2) terminowość realizacji dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3) prawidłowość stosowania i przestrzegania prawa proceduralnego i materialnego w zakresie pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych;
  4) prawidłowość sporządzania dokumentów objętych wstępną i ostateczną aprobatą;
  5) efektywność systemu informowania i obsługi interesantów;
  6) efektywne szkolenie zawodowe pracowników na stanowiskach pracy.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 14:26 Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2018 14:56
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz