Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

  1. Naczelnik - Władysław Roszczyk (nadzorujący bezpośrednio pion wsparcia oraz poboru i egzekucji)
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Katarzyna Godlewska (nadzorujący pion obsługi podatnika i kontroli)
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Izabela Mąkosa (nadzorujący pion orzecznictwa, kontroli oraz poboru i egzekucji)

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom.
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. zastępców Naczelnika,
   2. Działu Wsparcia,
   3. Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich,
   4. Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich,
   5. Działu Egzekucji Administracyjnej,

  W zakresie obsługi kadrowej Naczelnik upoważniony jest do:

  1. zatwierdzania planów urlopowych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  2. udzielania urlopów wypoczynkowych, przesunięcia terminów urlopów wypoczynkowych w danym roku oraz za dany rok na następny, a także odwołania pracownika z urlopu i zwolnienia od pracy wychowującego dziecko do lat 14;
  3. wstępnej weryfikacji oraz przekazywania do Izby oświadczeń do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania przez pracownika opieki na dzieckiem lub innych chorym członkiem rodziny;
  4. wyrażania zgody na indywidualny rozkład czasu pracy w wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek pracownika;
  5. zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych;
  6. podpisywania poleceń wyjazdów służbowych, w tym wyrażania zgody na odbycie podróży samochodem prywatnym oraz wyrażania zgody na rozpoczęcie/zakończenie podróży w miejscowości zamieszkania pracownika;
  7. podpisywania legitymacji służbowych dla pracowników/funkcjonariuszy;
  8. podpisywania skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe;
  9. zatwierdzania opisów stanowisk pracy;
  10. podpisywania zakresów czynności wszystkich pracowników;
  11. zatwierdzania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego;
  12. podpisywania zaświadczeń o zatrudnieniu;
  13. zawierania umów z Powiatowym Urzędem Pracy oraz z innymi organizacjami/instytucjami w sprawie staży z zastrzeżeniem, że staże odbywają się bezkosztowo i nie wywołują dodatkowych zobowiązań w stosunku do w/w organizacji, osób z którymi zawierane są umowy o odbywanie stażu, w przypadku, gdy umowy w sprawie stażu skutkują zaciągnięciem zobowiązania niezbędna jest zgoda Dyrektora;
  14. zawierania umów w sprawie odbywania nieodpłatnych praktyk uczniowskich i studenckich z wyłączeniem praktyk studenckich w ramach Rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  15. zawierania umów w sprawie odbywania płatnych praktyk studenckich/absolwenckich (zgodnie z określonym przez Dyrektora limitem liczby praktykantów) z wyłączeniem praktyk studenckich w ramach rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  16. podpisywania opinii po odbytych stażach, praktykach.

  Do zakresu nadzoru zastępców Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Referatu Obsługi Bezpośredniej;
  2. Działu Obsługi Bezpośredniej;
  3. Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  4. Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  5. Trzeciego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  6. Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
  7. Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  2. Drugiego Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  3. Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych;
  4. Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier;
  5. Działu Kontroli Podatkowej.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika:

  1. podpisuje:
   1. decyzje i postanowienia
   2. informacje zawierające dane objęte tajemnicą skarbową udzielane uprawnionym organom,
   3. korespondencję z Policją, Prokuraturą, Sądami, Izbą,
   4. postanowienia o odmowie wydania zaświadczeń o żądanej treści,
   5. pisma dotyczące sprawozdawczości
   6. inne pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska Naczelnika w określonych sprawach;
  2. akceptuje ostatecznie:
   1. zwroty i nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
   2. nadpłaty i zwroty kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika wynikające z deklaracji podatkowych właściwych dla podatku od towarów i usług do kwoty 1 000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
   3. odstąpienie od wszczęcia postępowania z powodu przedawnienia karalności czynu.

  Drugi Zastępca Naczelnika:

  1. podpisuje:
   1. decyzje i postanowienia,
   2. informacje zawierające dane objęte tajemnicą skarbową udzielane uprawnionym organom,
   3. korespondencję z Policją, Prokuraturą, Sądami, Izbą,
   4. postanowienia o odmowie wydania zaświadczeń o żądanej treści,
   5. pisma dotyczące sprawozdawczości,
   6. inne pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska Naczelnika w określonych sprawach;
  2. akceptuje ostatecznie:
   1. nadpłaty,
   2. rozstrzygnięcia w sprawie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania w zakresie obowiązywania ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (tj. Dz. U. z 2018r. poz.604 ze zm. ),
   3. protokoły z czynności kontrolnych sporządzanych przez Kierownika Działu Kontroli Podatkowej.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:01 Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2020 09:17
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska