Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

  Naczelnik nadzorujący bezpośrednio pion wsparcia oraz poboru i egzekucji
  Władysław Roszczyk

  Pierwszy Zastępca Naczelnika nadzorujący pion obsługi podatnika i kontroli
  Katarzyna Godlewska

  Drugi Zastępca Naczelnika nadzorujący pion orzecznictwa, kontroli oraz poboru i egzekucji
  Izabela Mąkosa

  NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZKOWIE

  1. Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  a) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  b) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  c) wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  d) udziela pracownikom upoważnień;
  e) zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  f)  podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom.
  g) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  • zastępców Naczelnika,
  • Działu Wsparcia,
  • Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich,
  • Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich,
  • Działu Egzekucji Administracyjnej,
  1.  W zakresie obsługi kadrowej Naczelnik upoważniony jest do:

  a) zatwierdzania planów urlopowych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  b) udzielania urlopów wypoczynkowych, przesunięcia terminów urlopów wypoczynkowych w danym roku oraz za dany rok na następny, a także  odwołania pracownika z urlopu i zwolnienia od pracy wychowującego dziecko do lat 14;
  c) wstępnej weryfikacji oraz przekazywania do Izby oświadczeń do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania przez pracownika opieki na dzieckiem lub innych chorym członkiem rodziny;
  d) wyrażania zgody na indywidualny rozkład czasu pracy w wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek pracownika;
  e) zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych;
  f) podpisywania poleceń wyjazdów służbowych, w tym wyrażania zgody na odbycie podróży samochodem prywatnym oraz wyrażania zgody na rozpoczęcie/zakończenie podróży w miejscowości zamieszkania pracownika;
  g) podpisywania legitymacji służbowych dla pracowników/funkcjonariuszy;
  h) podpisywania skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe;
  i) zatwierdzania opisów stanowisk pracy;
  j) podpisywania zakresów czynności wszystkich pracowników;
  k) zatwierdzania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego;
  l) podpisywania zaświadczeń o zatrudnieniu;
  m) zawierania umów z Powiatowym Urzędem Pracy oraz z innymi organizacjami/instytucjami w sprawie staży z zastrzeżeniem, że staże odbywają się bezkosztowo i nie wywołują dodatkowych zobowiązań w stosunku do w/w organizacji, osób z którymi zawierane są umowy o odbywanie stażu, w przypadku, gdy umowy w sprawie stażu skutkują zaciągnięciem zobowiązania niezbędna jest zgoda Dyrektora;
  n) zawierania umów w sprawie odbywania nieodpłatnych praktyk uczniowskich i studenckich z wyłączeniem praktyk studenckich w ramach Rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  o) zawierania umów w sprawie odbywania płatnych praktyk studenckich/absolwenckich (zgodnie z określonym przez Dyrektora limitem liczby praktykantów) z wyłączeniem praktyk studenckich w ramach rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  p) podpisywania opinii po odbytych stażach, praktykach.


  ZASTĘPCY NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZKOWIE

  1. Do zakresu nadzoru zastępców Naczelnika należy w szczególności:

  a) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  b) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  c) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  a) Referatu Obsługi Bezpośredniej;
  b) Działu Obsługi Bezpośredniej;
  c) Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  d) Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  e) Trzeciego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  f) Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
  g) Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

   Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  a) Pierwszego Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  b) Drugiego Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  c) Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych;
  d) Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier;
  e) Działu Kontroli Podatkowej.

  1. Zakres stałych uprawnień Zastępców Naczelnika

  Pierwszy Zastępca Naczelnika:

  1. podpisuje

  a) decyzje i postanowienia
  b) informacje zawierające dane objęte tajemnicą skarbową udzielane uprawnionym organom,
  c) korespondencję z Policją, Prokuraturą, Sądami, Izbą,
  d) postanowienia o odmowie wydania zaświadczeń o żądanej treści,
  e) pisma dotyczące sprawozdawczości
  f) inne pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska Naczelnika w określonych sprawach;

  1. akceptuje ostatecznie:

  a) zwroty i nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
  b) nadpłaty i zwroty kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika wynikające z deklaracji podatkowych właściwych dla podatku od towarów i usług do kwoty 1 000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
  c) odstąpienie od wszczęcia postępowania z powodu przedawnienia karalności czynu.

   

  Drugi Zastępca Naczelnika:

  1. podpisuje:

  a) decyzje i postanowienia,
  b) informacje zawierające dane objęte tajemnicą skarbową udzielane uprawnionym organom,
  c) korespondencję z Policją, Prokuraturą, Sądami, Izbą,
  d) postanowienia o odmowie wydania zaświadczeń o żądanej treści,
  e) pisma dotyczące sprawozdawczości,
  f) inne pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska Naczelnika w określonych sprawach;

  1. akceptuje ostatecznie:

  a) nadpłaty,
  b) rozstrzygnięcia w sprawie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania w zakresie obowiązywania ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (tj. Dz. U. z 2018r. poz.604 ze zm. ),
  c) protokoły z czynności kontrolnych sporządzanych przez Kierownika Działu Kontroli Podatkowej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:01 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 09:17
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska