Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

  Naczelnik (NUS)
  Władysław Roszczyk

  Zastępca Naczelnika ds. Obsługi Bezpośredniej i Kontroli Podatkowej (ZN-1)
  Katarzyna Godlewska

  Zastępca Naczelnika ds. Postępowań Podatkowych i Windykacji (ZN-2)
  Izabela Mąkosa

   

  NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZKOWIE

  1.Naczelnik Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i realizacją zadań Urzędu Skarbowego. Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności Naczelnika Urzędu wynikających z zakresu sprawowanego nadzoru należy w szczególności:

  1) kontrola merytoryczna:
  a) wniosków i wykazów dotyczących dodatków kontrolerskich,
  b) wykazów wynagrodzeń prowizyjnych,
  c) rozliczeń ryczałtów na jazdy lokalne pracowników;
  2) podpisywanie na okładce bloczku w imieniu kierownika jednostki druków - kwitariuszy przychodowych K-103, otrzymanych z Izby Skarbowej w Warszawie;
  3) podpisywanie ksiąg druków ścisłego zarachowania prowadzonych przez Urząd Skarbowy;
  4) podpisywanie pism przekazujących informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom ;
  5) podpisywania sprawozdań, dotyczących zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
  6) udzielanie odpowiedzi na wystąpienia i zarządzenia pokontrolne wydane w następstwie kontroli przeprowadzanych w Urzędzie;
  7) podpisywanie korespondencji do Ministerstwa Finansów, innych urzędów centralnych, izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej, prokuratur oraz organów bezpieczeństwa państwa;
  8) występowanie do banków i innych instytucji finansowo - kredytowych o udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową o stanie konta podatnika i dokonywanych operacjach;
  9) udzielanie pisemnych upoważnień poszczególnym pracownikom Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Naczelnika Urzędu, w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń;
  10) wnioskowanie o wpis hipoteki przymusowej;
  11) rozstrzyganie w sprawach wyłączenia pracownika;
  12) zatwierdzanie planów kontroli podatkowych;
  13) udzielanie oraz anulowanie upoważnień do kontroli podatkowej;
  14) rozstrzygnie w sprawach skarg i wniosków;
  15) wprowadzanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów;
  16) podpisywanie deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości oraz wywozu śmieci.
  2. Naczelnik Urzędu podpisuje pisma wynikające z zakresu sprawowanego nadzoru, określonego w ust.1, oraz wszystkie decyzje i pisma nieprzekazane do kompetencji zastępców lub kierowników komórek organizacyjnych.
  3. W zakresie obsługi kadrowej Naczelnik upoważniony jest do:
  1) zawierania umów z Powiatowym Urzędem Pracy (staż, praktyki);
  2) wyrażania zgody na pracę w godzinach nadliczbowych;
  3) rozpatrywania wniosków w sprawie rozkładu indywidualnego czasu pracy;
  4) podpisywania delegacji służbowych;
  5) podpisywania opinii po odbytych stażach, praktykach;
  6) nadawania i odbierania uprawnień do przetwarzania danych osobowych;
  7) zatwierdzania opisów stanowisk pracy;
  8) podpisywania zakresów czynności wszystkich pracowników;
  9) zatwierdzania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego;
  10) zatwierdzania planów urlopowych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  11) podpisywania zaświadczeń o zatrudnieniu;
  12) poświadczania własnoręcznych podpisów (dotyczy dokumentów z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej).

  ZASTĘPCY NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZKOWIE

  Do zakresu nadzoru Zastępców Naczelnika Urzędu należy w szczególności:

  Uprawnienia Zastępcy Naczelnika ds. Obsługi Bezposredniej i Kontroli Podatkowej zakresie sprawowanego nadzoru obejmują ostateczną akceptację w szczególności:
  1) decyzji i postanowień;
  2) informacji zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udzielane uprawnionym organom;
  3) korespondencji z Policją, Prokuraturą, Sądami, Izbą Skarbową w ramach sprawowanego nadzoru;
  4) protokołów z czynności kontrolnych sporządzanych przez Kierownika Działu Kontroli Podatkowej;
  5) protokołów sporządzonych przez pracowników Działu Kontroli dotyczących zwrotów VAT powyżej kwoty 100 000 (sto tysięcy złotych)
  6) zwrotów i nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
  7) kwot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika wynikające z deklaracji podatkowych do kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
  8) zaświadczeń oraz postanowień o odmowie wydania zaświadczeń żądanej treści w zakresie sprawowanego nadzoru;
  9) innych pism nieposiadających charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierających stanowiska Naczelnika Urzędu w określonych sprawach.

  Uprawnienia Zastępcy Naczelnika ds. Postępowań Podatkowych i Windykacji w zakresie sprawowanego nadzoru obejmują ostateczną akceptację w szczególności:
  1) decyzji i postanowień;
  2) nadpłat;
  3) pism dotyczących powoływania biegłych;
  4) informacji zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udzielane uprawnionym organom;
  5) korespondencji z Policją, Prokuraturą, Sądami, Izbą Skarbową w ramach sprawowanego nadzoru;
  6) rozstrzygnięć w sprawie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania do wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w zakresie obowiązywania ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013r. poz.1304 );
  7) zaświadczeń oraz postanowień o odmowie wydania zaświadczeń żądanej treści w zakresie sprawowanego nadzoru;
  8) innych pism nieposiadających charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierających stanowiska Naczelnika Urzędu w określonych sprawach.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:01 Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2019 07:52
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Karol Owczarek