Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik - Janusz Zawodnik

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą wszystkich komórek organizacyjnych.

  W zakresie obsługi kadrowej Naczelnik upoważniony jest do:

  1. zatwierdzania planów urlopowych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  2. udzielania urlopów wypoczynkowych, przesunięcia terminów urlopów wypoczynkowych w danym roku oraz za dany rok na następny, a także odwołania pracownika z urlopu i zwolnienia od pracy wychowującego dziecko do lat 14;
  3. wstępnej weryfikacji oraz przekazywania do Izby oświadczeń do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania przez pracownika opieki na dzieckiem lub innych chorym członkiem rodziny;
  4. wyrażania zgody na indywidualny rozkład czasu pracy w wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek pracownika;
  5. zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych;
  6. podpisywania poleceń wyjazdów służbowych, w tym wyrażania zgody na odbycie podróży samochodem prywatnym oraz wyrażania zgody na rozpoczęcie/zakończenie podróży w miejscowości zamieszkania pracownika;
  7. podpisywania legitymacji służbowych dla pracowników/funkcjonariuszy;
  8. podpisywania skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe;
  9. zatwierdzania opisów stanowisk pracy;
  10. podpisywania zakresów czynności wszystkich pracowników;
  11. zatwierdzania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego;
  12. podpisywania zaświadczeń o zatrudnieniu;
  13. zawierania umów z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz z innymi organizacjami/instytucjami w sprawie staży z zastrzeżeniem, że staże odbywają się bezkosztowo i nie wywołują dodatkowych zobowiązań w stosunku do w/w organizacji, osób z którymi zawierane są umowy o odbywanie stażu;
   w przypadku, gdy umowy w sprawie staży skutkują zaciągnięciem zobowiązania niezbędne jest uzyskanie zgody Dyrektora;
  14. zawierania umów w sprawie odbywania nieodpłatnych praktyk uczniowskich i studenckich z wyłączeniem praktyk studenckich w ramach Rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  15. zawierania umów w sprawie odbywania płatnych praktyk studenckich/absolwenckich (zgodnie z określonym przez Dyrektora limitem liczby praktykantów) z wyłączeniem praktyk studenckich w ramach rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  16. podpisywania opinii po odbytych stażach, praktykach.

  Ustala się zastępstwa członków kierownictwa w następujący sposób:

  1. Naczelnika Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje w pierwszej kolejności Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych;
  2. w czasie jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu oraz Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych zastępstwo obejmuje Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Obsługi Bezpośredniej;
  3. w czasie jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu oraz Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych i Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Obsługi Bezpośredniej, zastępstwo obejmuje Kierownik Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej.

  Kierowników/Kierujących zastępują wyznaczeni pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych posiadający odpowiednią adnotację w zakresach czynności.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:16 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2021 13:57
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska