Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu
  Janusz Zawodnik


  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3)    wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4)    udziela pracownikom upoważnień;
  5)    zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6)    podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7)    sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą wszystkich komórek organizacyjnych.

  Zakres upoważnień Naczelnika do wykonywania zadań z zakresu spraw pracowniczych w stosunku do obsługujących go pracowników świadczących pracę w komórkach organizacyjnych Urzędu

  W zakresie obsługi kadrowej Naczelnik upoważniony jest do:

  1)    zatwierdzania planów urlopowych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  2)    udzielania urlopów wypoczynkowych, przesunięcia terminów urlopów wypoczynkowych w danym roku oraz za dany rok na następny, a także odwołania pracownika z urlopu i zwolnienia od pracy wychowującego dziecko do lat 14;
  3)    wstępnej kontroli oraz przekazywania do Izby zwolnień lekarskich i oświadczenia do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania przez pracownika opieki na dzieckiem lub innych chorym członkiem rodziny;
  4)    wyrażania zgody na indywidualny rozkład czasu pracy w wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek pracownika;
  5)    zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych;
  6)    podpisywania poleceń wyjazdów służbowych, w tym wyrażania zgody na odbycie podróży samochodem prywatnym oraz wyrażania zgody na rozpoczęcie/zakończenie podróży w miejscowości zamieszkania pracownika;
  7)    nadawania i odbierania uprawnień do przetwarzania danych osobowych;
  8)    zatwierdzania opisów stanowisk pracy;
  9)    podpisywania zakresów czynności wszystkich pracowników;
  10)    zatwierdzania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego;
  11)    podpisywania zaświadczeń o zatrudnieniu;
  12)    zawierania umów z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie staży lub praktyki;
  13)    podpisywania opinii po odbytych stażach, praktykach.

  Ponadto Naczelnik upoważniony jest do:
  1)    zawierania umów w sprawie odbywania nieodpłatnych praktyk uczniowskich i studenckich z wyłączeniem praktyk studenckich w ramach Rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  2)    zawierania umów w sprawie odbywania nieodpłatnych praktyk studenckich/absolwenckich (zgodnie z określonym przez Dyrektora limitem liczby praktykantów) z wyłączeniem praktyk studenckich w ramach Rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  3)    zawierania umów o staże z innymi organizacjami/instytucjami niż Powiatowe Urzędy Pracy z zastrzeżeniem, że staże odbywają się bezkosztowo i nie wywołują dodatkowych zobowiązań w stosunku do w/w organizacji, osób z którymi zawierane są umowy o odbycie stażu;
  4)    podpisywanie skierowań na badania wstępne, kontrolne, i okresowe;
  5)    podpisywania z upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej legitymacji służbowych  dla pracowników/funkcjonariuszy w podległym urzędzie;
  6)    podpisywania oddelegowani pracowników miedzy komórkami organizacyjnymi w ramach nadzorowanego urzędu skarbowego;
  7)    zawierania w imieniu pracodawcy porozumień z pracownikami w zakresie zmiany warunków pracy, polegającej na przeniesieniu do wykonywania innych zadań w innej komórce organizacyjnej, bez jednoczesnej zmiany wynagrodzenia oraz stanowiska.

  Ustala się zastępstwa członków kierownictwa w następujący sposób :
  1)    Naczelnika Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje w pierwszej kolejności Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Orzecznictwa;
  2)    w czasie jednoczesnej  nieobecności Naczelnika Urzędu oraz Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Orzecznictwa zastępstwo obejmuje Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej;
  3)    w czasie jednoczesnej  nieobecności Naczelnika Urzędu oraz Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Orzecznictwa i Kierownika Referatu Obsługi Bezpośredniej zastępstwo obejmuje  pracownik  Wieloosobowego Stanowiska ds. Orzecznictwa - zastępujący Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Orzecznictwa
  Kierowników/Kierujących zastępują wyznaczeni pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych  posiadający odpowiednią adnotację w zakresach czynności.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:16 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2018 12:56
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Justyna Pasieczyńska