Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 800 ze zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.1314),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej