Kierownictwo Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany

  1. Naczelnik - Aneta Czupryńska
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Magdalena Wieczorek
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Małgorzata Waldeker
  4. Trzeci Zastępca Naczelnika - Agnieszka Smoleńska

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. zastępców Naczelnika,
  2. Działu Wsparcia
  3. Referatu Wsparcia.

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. zastępców Naczelnika,
   2. Działu Wsparcia,
   3. Referatu Wsparcia.

  W zakresie obsługi kadrowej Naczelnik upoważniony jest do:

  1. zatwierdzania planów urlopowych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  2. udzielania urlopów wypoczynkowych, przesunięcia terminów urlopów wypoczynkowych w danym roku oraz za dany rok na następny, a także odwołania pracownika z urlopu i zwolnienia od pracy wychowującego dziecko do lat 14;
  3. wstępnej weryfikacji oraz przekazywania do Izby oświadczeń do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania przez pracownika opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny;
  4. wyrażania zgody na indywidualny rozkład czasu pracy w wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek pracownika;
  5. zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych;
  6. podpisywania poleceń wyjazdów służbowych, w tym wyrażania zgody na odbycie podróży samochodem prywatnym oraz wyrażania zgody na rozpoczęcie/zakończenie podróży w miejscowości zamieszkania pracownika;
  7. podpisywania skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe;
  8. zatwierdzania opisów stanowisk pracy;
  9. podpisywania zakresów czynności wszystkich pracowników;
  10. zatwierdzania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego;
  11. podpisywania zaświadczeń o zatrudnieniu;
  12. zawierania umów z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz z innymi organizacjami/instytucjami w sprawie staży z zastrzeżeniem, że staże odbywają się bezkosztowo i nie wywołują dodatkowych zobowiązań w stosunku do w/w organizacji, osób z którymi zawierane są umowy o odbywanie stażu; w przypadku, gdy umowy w sprawie staży skutkują zaciągnięciem zobowiązania niezbędne jest uzyskanie zgody Dyrektora;
  13. zawierania umów w sprawie odbywania nieodpłatnych praktyk uczniowskich i studenckich z wyłączeniem praktyk studenckich w ramach Rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  14. zawierania umów w sprawie odbywania płatnych praktyk studenckich/absolwenckich (zgodnie z określonym przez Dyrektora limitem liczby praktykantów) z wyłączeniem praktyk studenckich rządowego Programu Praktyk Studenckich w Administracji;
  15. podpisywania opinii po odbytych stażach, praktykach;
  16. podpisywania powierzenia pracownikom w trybie art. 42 § 4 Kodeksu pracy wykonywania innej pracy w innej komórce organizacyjnej w ramach nadzorowanego Urzędu, z wyłączeniem komórek kontroli podatkowej i egzekucji administracyjnej;
  17. zawierania w imieniu Dyrektora porozumień z pracownikami w zakresie zmiany warunków pracy polegającej na przeniesieniu do wykonywania innych zadań w innej komórce organizacyjnej, bez zmiany wynagrodzenia oraz stanowiska, z wyłączeniem komórek kontroli podatkowej i egzekucji administracyjnej.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Obsługi Bezpośredniej;
  2. Drugiego Działu Obsługi Bezpośredniej;
  3. Referatu Obsługi Bezpośredniej;
  4. Pierwszego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  5. Drugiego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  6. Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  7. Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika:

  1. podejmuje:
   1. decyzje ustalające i określające zobowiązania podatkowe, jeżeli kwota zobowiązania nie przekracza 1 500 000 zł włącznie,
   2. decyzje stwierdzające nadpłatę lub zwrot podatku i określające wysokość nadpłaty lub wysokość zwrotu podatku, jeżeli kwota nadpłaty lub zwrotu nie przekracza 1 500 000 zł włącznie,
   3. decyzje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności do kwoty 100 000 włącznie,
   4. decyzje określające stratę, jeżeli kwota straty nie przekracza 1 500 000 zł włącznie,
   5. decyzje o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców do kwoty 1 500 000 włącznie,
   6. decyzje określające kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy - bez ograniczenia kwoty,
   7. decyzje w sprawach odmawiających zwrotu podatku od towarów i usług oraz ograniczających zwrot tego podatku – do kwoty 1 500 000 zł włącznie,
    decyzje w sprawach niepodatkowych należności Budżetu Państwa – bez ograniczenia kwoty,
   8. decyzje w sprawach odmawiających zwrotu podatku od towarów i usług oraz ograniczających zwrot tego podatku – do kwoty 100 000 zł włącznie,
   9. decyzje w sprawach niepodatkowych należności Budżetu Państwa, wydawane w trybie Ustawy o cenach – bez ograniczenia kwoty,
   10. decyzje określające odsetki w trybie art. 53 a ustawy Ordynacja podatkowa, bez ograniczenia kwoty,
   11. decyzje umarzające postępowanie podatkowe,
   12. decyzje o uchyleniu bądź zmianie decyzji ostatecznej w zakresie uprawnień jak dla decyzji,
   13. decyzje w sprawach dotyczących kas rejestrujących,
   14. postanowienia :
    • o niezałatwieniu sprawy w terminie,
    • o odmowie wszczęcia postępowania,
    • o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
    • o wznowieniu postępowania,
    • powołaniu biegłego,
    • w sprawie przedłużenia terminu zwrotu w podatku,
    • o odmowie wydania zaświadczenia,
    • o wszczęciu postępowania podatkowego,
    • o sprostowaniu błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydawanych przez ten organ postanowieniach/decyzjach,
    • o zawieszeniu uprawnienia do skorygowania deklaracji na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego,
    • dotyczące mechanizmu podzielonej płatności do kwoty 100 000 włącznie,
    • o braku prawa do skorygowania deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego - w zakresie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego;
  2. podpisuje:
   1. stanowisko w postępowaniu odwoławczym lub zażaleniowym od decyzji lub postanowień podjętych przez podległych kierowników lub pracowników,
   2. pisma dotyczące sprawozdawczości, niezastrzeżone do właściwości Naczelnika,
   3. pisma nie mające charakteru rozstrzygnięcia, w tym kierowane do naczelników urzędów celno – skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej;


  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Czynności Sprawdzających i Analitycznych;
  2. Drugiego Działu Czynności Sprawdzających i Analitycznych;
  3. Trzeciego Działu Czynności Sprawdzających i Analitycznych;
  4. Referatu Czynności Sprawdzających i Analitycznych;
  5. Czwartego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  6. Działu Kontroli Podatkowej;
  7. Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej.

  Drugi Zastępca Naczelnika:

  1. podejmuje:
   1. decyzje w sprawie NIP,
   2. decyzje o umorzeniu postępowania w trybie art. 208 ustawy Ordynacja podatkowa,
   3. decyzje o uchyleniu bądź zmianie decyzji ostatecznej w zakresie uprawnień jak dla decyzji,
   4. decyzje o wygaśnięciu decyzji w trybie art. 258 ustawy Ordynacja podatkowa w granicach jak dla decyzji wygaszanej,
   5. decyzje w trybie art. 226 ustawy Ordynacja podatkowa,
   6. postanowienia o:
    • przedłużeniu terminu zwrotu podatku bez ograniczenia kwoty,
    • odmowie wydania zaświadczenia,
    • niezałatwieniu sprawy w terminie,
    • pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
    • wszczęciu postępowania podatkowego,
    • odmowie wszczęcia postępowania,
    • wykreśleniu podatnika z rejestru jako podatnika podatku VAT i VAT-UE,
    • sprostowaniu błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydawanych przez ten organ postanowieniach/decyzjach,
    • zawieszeniu uprawnienia do skorygowania deklaracji na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego,
    • braku prawa do skorygowania deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego - w zakresie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego,
    • usunięciu podmiotu z wykazu podmiotów dokonujących dostawy, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT,
    • inne wydawane w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej;
  2. podpisuje:
   1. protokoły uzgodnień w trybie art. 90 ust. 8 i 9 ustawy o VAT i podejmuje postanowienia w tym zakresie,
   2. pisma dotyczące sprawozdawczości niezastrzeżone do właściwości Naczelnika,
   3. karty analizy ryzyka podmiotów,
   4. wyrażane stanowisko organu w postępowaniu odwoławczym, lub zażaleniowym od decyzji lub postanowień podjętych przez podległych kierowników lub upoważnionych do ich podjęcia podległych pracowników,
   5. wnioski dotyczące zwrotów nadpłat wynikających bezpośrednio z deklaracji do kwoty 100 000 zł włącznie,
   6. wnioski dotyczące zwrotów podatku wynikających z deklaracji związku z badaniem ich zasadności do kwoty 100 000 zł włącznie,
   7. wnioski dotyczące korekt deklaracji w wyniku złożenia których powstaje nadpłata do wysokości 100 000 zł włącznie,
   8. pisma nie mające charakteru rozstrzygnięcia w tym kierowane do naczelników urzędów celno – skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej;
  3. akceptuje:
   1. protokoły kontroli przeprowadzonych przez Kierownika Działu Kontroli Podatkowej,

  Trzeci Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Spraw Wierzycielskich;
  2. Drugiego Działu Spraw Wierzycielskich;
  3. Działu Egzekucji Administracyjnej;
  4. Pierwszego Działu Rachunkowości;
  5. Drugiego Działu Rachunkowości.

  Trzeci Zastępca Naczelnika:

  1. podejmuje:
   1. decyzje o zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych do kwoty zobowiązań 1 000 000 zł włącznie oraz akceptuje zarządzenia zabezpieczenia do kwoty 1 000 000 zł włącznie,
   2. decyzje w przedmiocie ulg, w tym w sprawach pomocy publicznej oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, tj. w sprawach:
    • rozłożenia na raty podatków i zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę bądź odsetek określonych w drodze decyzji, bez ograniczenia kwoty,
    • odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych bez ograniczenia kwoty, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
    • umorzenia zaległości podatkowych a także odsetek od zaległości i opłaty prolongacyjnej do kwoty 20 000 zł włącznie;
   3. decyzje określające odpowiedzialność płatników, wydawane w trybie art. 30 Ordynacji podatkowej, do kwoty zobowiązań 1 000 000 zł włącznie,
   4. decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie, następców prawnych i spadkobierców do kwoty 1 000 000 zł,
   5. decyzje umarzające postępowanie podatkowe,
   6. decyzje o odroczeniu terminu do złożenia deklaracji na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
   7. decyzje o uchyleniu bądź zmianie decyzji ostatecznej w zakresie uprawnień jak dla decyzji,
   8. decyzje o wygaśnięciu decyzji w trybie art. 258 Ordynacji podatkowej w granicach kwot jak dla decyzji wygaszanej,
   9. decyzje w trybie art. 226 Ordynacji podatkowej,
   10. postanowienia:
    • o niezałatwieniu sprawy w terminie,
    • o odmowie wszczęcia postępowania,
    • o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej bez ograniczenia kwoty,
    • w sprawie zabezpieczenia na wniosek strony do kwoty zabezpieczenia 1 000 000 zł włącznie,
    • o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
    • w sprawie wstrzymania wykonania decyzji w trybie art.164 i 246 Ordynacji podatkowej,
    • o wznowieniu postępowania,
    • o sprostowaniu błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydawanych postanowieniach/decyzjach,
    • w sprawie kosztów postępowania,
    • o powołaniu biegłego,
    • o odmowie wydania kopii dokumentu,
    • o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
    • w sprawach dotyczących potrącenia zobowiązań podatkowych z wzajemnych, bezspornych i wymagalnych wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządowych oraz przeniesienia własności rzeczy lub praw na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządowych do kwoty 100 000 zł włącznie,
    • w sprawach innych, w toku postępowania;
  2. podpisuje:
   1. stanowisko organu w postępowaniu odwoławczym lub zażaleniowym od decyzji lub postanowień podjętych przez podległych kierowników lub upoważnionych do ich podjęcia podległych pracowników,
   2. pisma dotyczące sprawozdawczości niezastrzeżone do właściwości Naczelnika,
   3. pisma nie mające charakteru rozstrzygnięcia, w tym kierowane do naczelników urzędów celno – skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej;
  3. akceptuje wnioski:
   1. o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
   2. o wyjawienie majątku do sądu powszechnego,
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 11:34 Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2024 12:58
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz
  Rejestr zmian