Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE SKARBOWYM
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
  • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
  • zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej 
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
  • ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
  • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz  instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej 
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
  • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
  • regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.

  Bezpośrednia obsługa podatników w Urzędzie odbywa się:
  poniedziałek w godzinach od 8.00 do 18.00
  wtorek - piątek w godzinach 8.00 do 15.00

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 par 1 Op).
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 par 2 Op). W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 par 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 par 4 Op). Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia - jeżeli sprawa nie została załatwiona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego - do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (art. 141 par 1 i 2 Op). W postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego, który wydał decyzję. Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

   

  Skargi,  wnioski  i petycje można wnosić:

  ·bezpośrednio w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany w godzinach pracy jednostki,

  ·drogą pocztową na adres: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa,

  • faksem pod nr tel. (22) 56 93 375
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: us.warszawa.bielany@mf.gov.pl
  • elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: 5mmfd16d2h.

  Skargi, wnioski, z wyłączeniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz petycje, zarówno te nadsyłanie pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym – kod pocztowy) wnoszącego. Skargi, wnioski i petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany lub Zastępcy Naczelnika w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 11:00 – 16:30, a w tygodniach, w których poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy w najbliższym dniu pracy w godzinach 11:00 – 16:00.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.12.2015 Data publikacji: 15.12.2015 15:48 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2021 12:06
  Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany Osoba publikująca: Krystian Mazur Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska